08 feb 2007 17:46

PB over Belgisch-Luxemburgse ontmoetingen

In het kader van de halfjaarlijkse Belgisch-Luxemburgse ontmoetingen hebben de Eerste Ministers Juncker en Verhofstadt overleg gepleegd over de actuele Europese dossiers, met name de Voorjaarstop, de voorbereiding van de verklaring van Berlijn en de verdere behandeling van het Grondwettelijk verdrag.

In het kader van de halfjaarlijkse Belgisch-Luxemburgse ontmoetingen hebben de Eerste Ministers Juncker en Verhofstadt overleg gepleegd over de actuele Europese dossiers, met name de Voorjaarstop, de voorbereiding van de verklaring van Berlijn en de verdere behandeling van het Grondwettelijk verdrag.

Aan deze VI editie van de Gaichel bijeenkomsten namen ook deel de Ministers van Buitenlandse Zaken Asselborn en De Gucht, de gedelegeerde Minister voor Europese Zaken en Immigratie Schmit en de Staatssecretaris voor Europese Zaken Donfut en de Ministers van Economische zaken Krecke en Verwilghen. Ter voorbereiding van de Europese Raad van 8 maart werd in het bijzonder overleg gepleegd over de Lissabonstrategie en over de energieproblematiek. Tevredenheid werd uitgesproken over het Commissieverslag en over de ontwerpaanbevelingen aan de lidstaten. Een bijzondere klemtoon werd gelegd op aandachtspunten die voor beide regeringen van belang zijn : de bijdrage van de Eurozone aan de groei en ontwikkeling van arbeidsplaatsen in de Unie en de veelzijdige aanpak van de Lissabonstrategie die zowel de inzet van de lidstaten afzonderlijk als van de Unie in haar geheel vergt, maar die ook op een constructieve wijze door de sociale partners kan worden uitgevoerd. Het belang van een duurzame actie in de domeinen van macro-economische stabiliteit, de tenuitvoerlegging van het geheel van de micro-economische onderdelen van de strategie, de versterking van de interne markt en van de Europese competitiviteit, alsook verdere inspanningen op vlak van innovatie, onderzoek en ontwikkeling, en de blijvende zorg voor een verdere ontwikkeling van het Europees Sociaal Model, werden als prioritaire zorgpunten naar voor geschoven. Beide delegaties onderstreepten het belang van een Europese versterkte aanpak inzake energie en klimaat. Zij deelden de mening dat het moment gekomen is om een ambitieus energie actieplan uit te werken dat bevoorradingszekerheid, competitiviteit en betaalbaarheid en duurzaam verbruik kan realiseren en aldus de rechten van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften en wensen te kunnen voorzien in een beschermde Planeet. Een verdere Benelux-bijdrage inzake het belang van de integratie van energie in het Europees externe beleid werd verwelkomd. Besloten werd om, in het kader van het Noordwestelijke Vijflanden Forum zich in te zetten voor een verdieping van de grensoverschrijdende samenwerking op vlak van energie- interconnecties tussen de buurlanden België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Nederland. De Belgisch-Luxemburgse ontmoeting bood de gelegenheid om van gedachten te wisselen over de verklaring die op 25 maart zal worden afgelegd naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van de Europese Unie. Als stichtende leden hechten beide regeringen veel belang aan de verwezenlijkingen van de afgelopen vijftig jaar. Vrede, verzoening en stabiliteit werd gerealiseerd. De Europese burger kan genieten van een ongekende levensstandaard. Resultaten werden gedeeld en uitgestraald door een uitbreiding van de Unie en door een steeds meer in omvang toenemend Europees buitenlands beleid. In het bijzonder werd benadrukt dat de unieke methodes die door de Europese Unie werden gehanteerd aan de basis liggen van dit succes. Inzake de toekomst van het Grondwettelijk verdrag hebben de Luxemburgse en Belgische regeringslieden hun steun uitgesproken voor de inspanningen van het Duitse voorzitterschap om naar de Europese Raad van juni toe het constitutioneel proces te herlanceren via het uitwerken van een routeplan. Zij hebben hun voldoening uitgesproken over de vergadering die eind januari plaatsgreep in Madrid en hebben de hoop uitgesproken dat een akkoord kan worden bereikt dat de inhoud en de evenwichten van het Grondwettelijk verdrag weerhoudt, en dat beantwoordt aan de verzuchtingen van de lidstaten en hun bevolking.