16 nov 2004 13:30

PB-Regering keurt omvangrijke programmawet goed

De Ministerraad keurde vandaag in tweede lezing de programmawet definitief goed. Het wetsontwerp bevat meer dan 500 artikelen en wordt morgen neergelegd in het Parlement. Het gaat om de uitvoering van de maatregelen uit de federale beleidsverklaring en het begrotingsconclaaf. Het heeft betrekking op 5 grote hoofdstukken: tewerkstelling, doelgerichte belastingsverlagingen, vergroening van de fiscaliteit, verbetering van de sociale bescherming en administratieve vereenvoudiging.

De meest in het oog springende maatregelen zijn:

De Ministerraad keurde vandaag in tweede lezing de programmawet definitief goed. Het wetsontwerp bevat meer dan 500 artikelen en wordt morgen neergelegd in het Parlement. Het gaat om de uitvoering van de maatregelen uit de federale beleidsverklaring en het begrotingsconclaaf. Het heeft betrekking op 5 grote hoofdstukken: tewerkstelling, doelgerichte belastingsverlagingen, vergroening van de fiscaliteit, verbetering van de sociale bescherming en administratieve vereenvoudiging. De meest in het oog springende maatregelen zijn:

In het hoofdstuk werk: - de afschaffing van de stempelcontrole midden 2005, hetgeen mogelijk wordt door de invoering van het nieuwe, verstrengde systeem van controle en begeleiding van werklozen dat vanaf 1 oktober in werking trad; - de invoering van de werkbonus; werknemers met lage lonen zullen vanaf 1 januari 2005 een toeslag op hun loon krijgen; - de invoering van een algemene machtiging aan de regering om oneigelijke vervroegde uittredingsstelsels die vandaag buiten het brugpensioen bestaan, daadwerkelijk aan te pakken; dit zal gebeuren in functie van de resultaten van de eindeloopbaanconferentie; - de uitbreiding van het zgn. ervaringsfonds dat dient om oudere werknemers verder aan de slag te helpen; dit Fonds kan nu reeds 45plussers helpen in plaats van 55plussers zoals voorheen; In het hoofdstuk belastingsverlagingen: - de invoering van een machtiging voor de regering om bij nieuwe, plotse en scherpe stijgingen van de petroleumprijs, die stijging af te remmen door de meerontvangsten inzake btw om te zetten in een verlaging van de accijnzen; - de invoering van een vereenvoudigde aftrek voor de hypothecaire lasten; nieuw daarbij is dat in de eerste jaren van de lening, wanneer de afbetalingen nog heel zwaar wegen op het gezinsbudget, het fiscaal voordeel een heel stuk groter kan zijn dan voorheen; deze maatregel is een stimulans voor jonge gezinnen die willen bouwen, kopen of renoveren; - de verhoging van de fiscale vrijstelling voor vrijwilligers van brandweer en civiele bescherming op 1 januari 2005 van 1.830 naar 3.930 Euro; In het hoofdstuk vergroening van de fiscaliteit: - de uitbreiding van de toepassing van biobrandstoffen naar verwarming; - de omschakeling van de berekeningsbasis van de bijdrage die verschuldigd is op bedrijfswagens die ook voor persoonlijk gebruik dienen, van de PK van het voertuig naar de CO2-uitstoot; - de invoering van de praktische mogelijkheid voor bedrijven om emissiekredieten te kopen en te verkopen om te voldoen aan de Kyotonormen; In het hoofstuk verbetering sociale bescherming: wordt de verbetering van het sociaal statuuut van de zelfstandigen verder uitgevoerd. Het gaat hierbij ondermeer over een welvaartsaanpassing van de oudste pensioenen en de jaarlijkse verhoging van het minimumpensioen met gemiddeld 30 Euro per maand. In het hoofdstuk administratieve vereenvoudiging: - de invoering van de electronische communicatie in de officiële bekendmakingen en mededelingen van vennootschappen naar hun aandeelhouders; - de afschaffing van de verplichting om een ondernemersnummer aan te brengen op alle voertuigen voor commerciële actviteiten; - de vereenvoudiging van de wetgeving op giften aan vzw's; - de vereenvoudiging van de wetgeving op overheidsopdrachten voor Defensie.