03 okt 2008 12:24

Pensioen van zelfstandigen

Verhoging van de eerste loongrens voor de berekening van de pensioenen van zelfstandigen

Verhoging van de eerste loongrens voor de berekening van de pensioenen van zelfstandigen

De ministerraad heeft beslist om de eerste loongrens voor de berekening van de pensioenen van zelfstandigen voor de jaren na 2006 met 0,3% te verhogen. 

Het voorstel van minister van Maatschappelijke Integratie en Pensioenen Marie Arena en minister van KMO's en Zelfstandigen Sabine Laruelle past de eerste loongrens aan waarboven een lagere coëfficiënt wordt toegepast voor de berekening van het pensioen. Het geïndexeerde bedrag stijgt dus van 39.333 euro tot 39.451 euro, wat neerkomt op plus 118 euro. Het coëfficiënt dat op dat bedrag wordt toegepast is 0,66325.

De bedoeling is om te vermijden dat het verschil tussen het pensioen en het laatste beroepsinkomen met de jaren groter wordt. Een gelijkaardige maatregel werd voor het stelsel van de werknemerspensioenen genomen met het koninklijk besluit van 3 juni 2007. 

(*) ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 10, § 2 van het koninklijk besluit van 30 janari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4° van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese en Monetaire Unie.