04 nov 2011 11:22

Pensioenen

Aanwending van de reserves voor het gemeenschappelijk pensioenstelsel van de lokale overheden

Aanwending van de reserves voor het gemeenschappelijk pensioenstelsel van de lokale overheden

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit* goed dat de aanwending van de reserves voor het gemeenschappelijk pensioenstelsel van de lokale overheden vastlegt.

Het reservefonds dekt de basisbijdragevoet van de plaatselijke overheden en geïntegreerde politie die bij het gemeenschappelijk pensioenstelsel zijn aangesloten met 0,50% in 2012 en 1% in 2013 en 2014.

De andere beschikbare reserves worden aangewend om de basispensioenbijdrage die de werkgevers werkelijk betalen in 2012, 2013 en 2014 te verminderen met:

  • 1% voor de in art. 18, 1 en art. 18, 3 a vermelde besturen voor elk jaar
  • 0,50%, 0% en 0% voor artikel 18,  2 en artikel 18, 3, b voor de overeenstemmende jaren
  • 2%, 3% en 3% voor de in artikel 18, 4 bedoelde lokale politiezones voor de overeenstemmende jaren   

Een deel van de reserves wordt aangewend om een deel van de aanvullende werkgeversbijdragen te dekken die bepaalde werkgevers moeten betalen voor de individuele responsabilisering.