24 apr 2009 11:30

Pensioenen lokale besturen

Aanzuivering van pensioenstelsels voor lokale besturen

Aanzuivering van pensioenstelsels voor lokale besturen

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de bedragen bepaalt die aangewend worden voor de aanzuivering van de pensioenstelsels van de lokale besturen (pool 1 en 2). Het voorstel van minister van Maatschappelijke Integratie en Pensioenen Marie Arena kent de opbrengst van het egalisatiefonds van de pensioenbijdragevoet toe om het tekort aan te zuiveren van het gemeenschappelijk pensioenstelsel van de plaatselijke besturen (pool 1) dat in 2007 28.561.577,07 euro bedroeg en het tekort van het stelsel van de nieuw bij de RSZ-PPO aangeslotenen (pool 2) dat 318.657.451,92 euro bedroeg.

De plaatselijke besturen kunnen voor de financiering van de pensioenen van hun statutaire werknemers toetreden tot een gemeenschappelijk financieringsstelsel bij de RSZ-PPO dat uit twee stelsels bestaat in functie van de datum van toetreding. Het egalisatiefonds, dat gespijsd wordt met een inhouding op het vakantiegeld van de overheidssector, brengt de bijdragepercentages van beide stelsels met elkaar in overeenstemming.