17 nov 2006 16:00

Pensioenen NMBS Holding

Technische aanpassingen van de pensioenen van het statutair personeel

Technische aanpassingen van de pensioenen van het statutair personeel

De Belgische Staat heeft de pensioenverplichtingen van de NMBS Holding overgenomen. Daarom diende men ook de wettelijke en reglementaire bepalingen aan te passen. De ministerraad heeft het ontwerp van koninklijk besluit van minister van Pensioenen Bruno Tobback hierover goedgekeurd. De pensioenen van de statutaire personeelsleden van de NMBS Holding en hun rechthebbenden zijn vanaf 1 januari 2007 ten laste van de Staatskas (kb van 28 december 2005 - programmawet van 20 juli 2006). Het voorontwerp van wet brengt de nodige aanpassingen aan om te voorkomen dat de algemene regels die van toepassing zijn op deze pensioenen tegenstrijdig zouden zijn met artikel 2 van het koninklijk besluit van 28 december 2005. Dat koninklijk besluit voorziet in het behoud van dezelfde regels voor de pensioenen van de NMBS Holding als deze die van toepassing waren op 31 december 2005.