26 jan 2007 16:00

Pensioenen van het personeel van de FOD Financiën

Competentietoelage wordt in aanmerking genomen voor de berekening van het pensioen van het personeel van de FOD Financiën

Competentietoelage wordt in aanmerking genomen voor de berekening van het pensioen van het personeel van de FOD Financiën

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed waarin wordt bepaald dat voortaan rekening zal worden gehouden met de competentietoelage (*) voor de berekening van het pensioen van het personeel van de FOD Financiën en van de gewezen Administratie der Pensioenen van het Ministerie van Financiën, die titularis zijn van bijzondere graden. Het ontwerp werd ingediend door minister van Pensioenen Bruno Tobback. Er wordt reeds rekening gehouden met de competentietoelage voor de pensioenen van de titularissen van gemene graden. De ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit goed tot uitvoering van artikel 8, § 2, vierde lid van de wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen. Het ontwerp wordt voorgelegd aan de syndicale onderhandelingen. (*) toegekend met toepassing van de artikelen 7, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 19 en 21 van het koninklijk besluit van 3 maart 2005 houdende de bijzondere bepalingen met betrekking tot de bezoldigingsregeling van het personeel van de Federale Overheidsdienst Financiën en het Ministerie van Financiën.