22 nov 2019 16:21

Pensioenen: vastlegging van de basisbijdragevoet voor 2022

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de basisbijdragevoet voor 2022 vastlegt die van toepassing zal zijn op de besturen aangesloten bij het gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en lokale besturen.

De financiële situatie van dit fonds laat niet toe de basisvoet te behouden op 41,50% voor het jaar 2022. Het Beheerscomité van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en lokale besturen van de Federale Pensioendienst heeft unaniem voorgesteld om voor 2022 een hogere bijdragevoet toe te passen. Het ontwerp volgt dit advies en legt de bijdragevoet voor 2022 vast op 43%.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 16, eerste lid, 1), van de wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones, tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid en houdende diverse wijzigingsbepalingen voor het jaar 2022