19 jan 2024 17:16

Pensioenhervorming – Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Karine Lalieux en minister van Zelfstandigen David Clarinval in tweede lezing een voorontwerp goed over de hervorming van de pensioenen.

Het voorontwerp wijzigt op verschillende vlakken de pensioenreglementering.

Titel 2 voorziet in de hervorming van het minimumpensioen in het werknemers-, ambtenaren- en zelfstandigenstelsel en dit om een voorwaarde van effectief werk in te voeren, in overeenstemming met het regeerakkoord.

Titel 3 voorziet in de invoering van de pensioenbonus. De pensioenbonus is een aanvulling op het pensioen die wordt toegekend aan de personen die blijven werken nadat ze aan de voorwaarden voor het vervroegd pensioen hebben voldaan of na het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd.

Titel 4 brengt wijzigingen aan inzake de financiering van het Gesolidariseerd pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen.

Titel 5 wijzigt de bepalingen inzake de perequatie van de rust- en overlevingspensioenen van het personeel van de openbare sector.

Titel 6 past de bijdragevoet van de huidige “Wijninckx-bijdrage” lineair aan van 3 % naar 6 %. Deze bijdrageverhoging geldt voor zowel de werknemers als de zelfstandigen die deze bijdrage verschuldigd zijn.

Het voorontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning met het oog op de indiening bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.

De ministerraad keurt ook een regeringsamendement goed inzake de financiering van het Gesolidariseerd pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen, dat na advies van de Raad van State zal worden ingediend als regeringsamendement tijdens de parlementaire behandeling van het voorontwerp over de pensioenhervorming.