13 nov 2014 16:48

Pensioenmaatregelen

De ministerraad keurt in het kader van de programmawet en van verschillende ontwerpen van koninklijk besluit een aantal maatregelen op het vlak van de pensioenen goed.

Rustpensioen en overlevingspensioen voor grens- en seizoenswerknemers

Deze maatregel voert het akkoord van de sociale partners van 25 november 2013 uit. Het pensioencomplement voor de grens- en seizoenswerknemers wordt afgebouwd en dooft op termijn uit. Enkel wie voor 1 januari 2015 de hoedanigheid van grenswerknemer of seizoenswerknemer had, kan nog een pensioencomplement opbouwen. Wie na 2014 voor het eerst grenswerknemer of seizoenswerknemer wordt, zal geen pensioencomplement meer opbouwen. Het complement voor rustpensioen wordt enkel nog betaald als ook het buitenlandse rustpensioen uitbetaald wordt. Bovendien zal voor de berekening van het complement rekening worden gehouden met alle andere Belgische en buitenlandse pensioenvoordelen. Hier geldt een uitzondering voor diegenen die voor 1 januari 2015 vervroegd met pensioen hadden kunnen gaan.

Minimumpensioen

De maatregel voert het akkoord van de sociale partners van 25 november 2013 uit. De loopbaanvoorwaarde voor het minimumpensioen werknemer (strikt criterium) is 30 jaar van minstens 208 voltijdse dagen. Als men aan deze voorwaarde voldoet, wordt het minimumpensioen berekend aan de hand van de loopbaanbreuk, bv. 40/45 van het minimumpensioen als men 40 loopbaanjaren bewijst. Vanaf het 31ste loopbaanjaar is een minimum van 52 voltijdse dagen nodig om in aanmerking te komen voor 1/45ste van het minimumpensioen werknemer in plaats van één enkele dag.

Pensioenbonus

De pensioenbonus wordt afgeschaft voor de pensioenen die daadwerkelijk en voor de eerste maal ingaan ten vroegste op 1 januari 2015. Kunnen nog volgens de huidige voorwaarden een pensioenbonus opbouwen:

  • diegenen die voor 2015 aan de voorwaarden voldoen om vervroegd met pensioen te gaan
  • of voor 2015 65 jaar oud zijn en een loopbaan van 40 jaar bewijzen

Toegelaten beroepsactiviteit

  • Gepensioneerden die 65 jaar zijn, mogen vanaf 2015 onbeperkt bijverdienen bij hun pensioen. Onbeperkt bijverdienen wordt ook mogelijk voor gepensioneerden die nog geen 65 zijn, maar een loopbaan bewijzen van 45 jaar.
  • De huidige grenzen in geval van vervroegd pensioen en overlevingspensioen worden behouden, maar in geval van overschrijding wordt de sanctie volledig proportioneel toegepast. 

Diplomabonificatie
De diplomabonificatie voor de loopbaanvoorwaarde voor vervroegd pensioen wordt met zes maanden per jaar afgebouwd. Een in de ministerraad overlegd koninklijk besluit bepaalt de datum van inwerkingstreding. De ambtenaar die op een bepaald moment de voorwaarden vervult om van een rustpensioen te genieten, behoudt dezelfde voorwaarde inzake diplomabonificatie ongeacht de latere werkelijke datum van oppensioenstelling.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 2006 tot uitvoering van de artikelen 33, 33bis, 34 en 34bis van de herstelwet van 10 februari 1981 inzake pensioenen van de sociale sector

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het rustpensioen van de grens- en seizoenwerknemers en het overlevingspensioen van hun langstlevende echtgenoot.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 64 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers