10 mei 1996 17:00

Persbericht

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 10 mei 1996 De Ministerraad vergaderde op vrijdag 10 mei 1996, op de Wetstraat 16, van 8.30 uur tot 10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. Vooreerst werd, in tweede lezing, het voorontwerp van wet goedgekeurd waardoor de bewijswaarde erkend wordt van de onbemande toestellen voor de controle van verkeersovertredingen. ( persbericht 1 van 10/05/1996) De Ministerraad keurde tevens een voorontwerp van wet goed dat de +evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in adviesorganen bevordert. ( persbericht 2 van 10/05/1996) Daarnaast werden twee ontwerpen van Koninklijk Besluit goedgekeurd in uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (de zogenaamde "privacywet"). Het eerste ontwerp van Koninklijk Besluit regelt de verwerking van persoonlijke gegevens. Het tweede ontwerp van Koninklijk Besluit regelt de verwerking van gerechtelijke gegevens. ( persbericht 3 van 10/05/1996) * * * Verder werd beslist dat ook het personeel van de federale overheidsinstellingen kan genieten van de halftijdse vervroegde uittreding en de vrijwillige vierdagenweek. ( persbericht 4 van 10/05/1996) Tevens werd, in tweede lezing, een voorontwerp van wet goedgekeurd +dat de personeelsformatie van griffiers en klerkgriffiers van de vredegerechten uitbreidt. ( persbericht 5 van 10/05/1996) Daarnaast werd de vergoeding geregeld van schade veroorzaakt door +loodsfouten van zeevaartuigen. Dit voorontwerp wijzigt de wet over het loodsen van zeevaartuigen. ( persbericht 6 van 10/05/1996) De Ministerraad nam ook akte van de werkkalender voor het uitvoeren +van de bepalingen van het kwalitatief intersectoraal akkoord 1995-1996 in de openbare sector. ( persbericht 7 van 10/05/1996) De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed tot erkenning van culturele verenigingen die genieten van een belastingvrijstelling voor giften. ( persbericht 8 van 10/05/1996) Tot slot werd een overgangsregeling bepaald voor de jaarlijkse +rijkstoelage aan de dienst voor geneeskundige verzorging van het stelsel van de kleine risico's van de zelfstandigen. ( persbericht 9 van 10/05/1996)