19 apr 1996 17:00

Persbericht

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 19 april 1996 De Ministerraad vergaderde op vrijdag 19 april 1996, op Hertoginnedal, van 10.00 uur tot 13 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. De Ministerraad nam kennis van en heeft het ontwerptoekomstcontract voor werkgelegenheid goedgekeurd. De Regering hoopt dat de sociale partners het toekomstcontract eveneens zullen aannemen. Na de onderhandeling van dit contract zal de Regering een mededeling doen aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Tevens nam de Ministerraad kennis van de voorstelling van de aangepaste primaire uitgaven van de Federale Overheid voor het jaar 1996. In uitvoering van het Regeerakkoord worden een Federale Raad van magistraten en een Federale Raad voor griffiers en secretarissen opgericht. Hiertoe keurde de Ministerraad twee voorontwerpen van wet goed. ( persbericht 1 van 19/04/1996) Tevens werd de besteding van 70 miljoen frank vastgelegd voor het +gebruik van telematicamiddelen in de federale besturen. ( persbericht 2 van 19/04/1996) Verder werd beslist dat ook het personeel van het Brusselse +Hoofdstedelijke Gewest kan genieten van twee maatregelen tot herverdeling van de arbeid: de halftijdse vervroegde uittreding en de vrijwillige vierdagenweek. ( persbericht 3 van 19/04/1996) * * * De Ministerraad keurde een ontwerp van omzendbrief goed over de splitsing van gemengde wetsontwerpen, m.a.w. over het zogenaamde bikameraal karakter van wetsontwerpen. ( persbericht 4 van 19/04/1996) Daarnaast werd beslist het organiek statuut te wijzigen van het +Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding. ( persbericht 5 van 19/04/1996) Verder nam de Ministerraad kennis van de stand van zaken i.v.m. de +nieuwe personeelsformaties van de federale administratie. De Ministerraad bereidde ook de bijeenkomst voor van het Comité A van volgende woensdag 24 april. De Ministerraad nam eveneens kennis van de stand van zaken i.v.m. de ontwerpen en voorontwerpen van wet. Verder werd beslist dat het ABOS zal tussenkomen in het luik " vorming" van de overeenkomst tussen de firma SOBERI INTERNATIONAL n.v. en de Vietnamese firma TECHNO-IMPORT. Deze overeenkomst voorziet in de opleiding van Vietnamees personeel bij de aankoop van een produktielijn. ( persbericht 6 van 19/04/1996) Op vraag van de VN besliste de Ministerraad om 2,4 miljoen frank vrij+ te maken voor de financiering van de vredesmissie van dhr. Nyerere in Burundi. ( persbericht 7 van 19/04/1996) Ook werd het statuut geregeld van het Kabinet van de Hoge +VNVertegenwoordiger die instaat voor de uitvoering van het burgelijk luik van het Vredesakkoord voor Bosnië-Herzegovina. De VN duidde dhr. C. Bildt aan als Hoge Vertegenwoordiger. ( persbericht 8 van 19/04/1996) In het kader van de toepassing van internationale verdragen en +overeenkomsten door België, keurde de Ministerraad 5 voorontwerpen van wet goed. Deze voorontwerpen behandelen de volgende onderwerpen: 1) het Protocol over de uitbreiding van het aantal landen voor de internationale inschrijving van merken; 2) het Protocol over het internationale spoorwegvervoer; 3) het Akkoord over het internationaal wegvervoer tussen België en Belarus; 4) en 5) de Akkoorden over de wederzijdse erkenning van rijbewijzen tussen België en Mauritius enerzijds en tussen België en Nepal anderzijds. ( persbericht 9 van 19/04/1996).