05 apr 1996 17:00

Persbericht

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 5 april 1996 De Ministerraad vergaderde op vrijdag 5 april 1996, op Hertoginnedal, van 10.30 uur tot 13.15 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. Vooreerst besprak de Ministerraad de voorbereiding van de begrotingscontrole 1996 en de voorafbeelding van de begroting 1997 ( persbericht 1 van 05/04/1996). Daarnaast werd een tussentijdse balans over de herstructurering van +de krijgsmacht besproken ( persbericht 2 van 05/04/1996) Tevens nam de Ministerraad kennis van het verslag over de Europese +Raad en de Intergouvernementele Conferentie, die te Turijn op vrijdag 29 maart 1996 plaatsvond. Verder werd in een tweede lezing een aangepast voorontwerp van wet goedgekeurd dat de gerechtelijke achterstand bij de Raad van State moet wegwerken. ( persbericht 3 van 05/04/1996) * * * De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de algemene uitvoeringsregels voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen, diensten en concessies voor openbare werken. ( persbericht 4 van 05/04/1996) Daarnaast werd een aantal eigendomsoverdrachten van staatsgoederen +goedgekeurd. ( persbericht 5 van 05/04/1996) Tevens werd de federaal coördinator aangewezen die instaat voor de +uitvoering van de Europese Richtlijn over de erkenning van diploma's van het hoger onderwijs voor beroepsopleidingen van ten minste drie jaar. De Secretaris-generaal van de Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden zal de rol van federaal coördinator vervullen. ( persbericht 6 van 05/04/1996) Verder werd de Minister van Landsverdediging gemachtigd om een +onderhandse overeenkomst af te sluiten om in 1996 wisselstukken voor de FN-wapens aan te kopen. Met deze aankoop is een bedrag gemoeid van 31 miljoen frank. Ook werd het contract verlengd voor het verlenen van bijstand bij de ontwikkeling van diverse toepassingen rond een "Airport Movement System" voor de nationale luchthaven. In het kader van de uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften bij de federale Overheid keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed waardoor het contract van een aantal personeelsleden werd verlengd. ( persbericht 7 van 05/04/1996) Daarnaast werd Mevr. Charles voorgedragen om benoemd te worden tot +Voorzitster van de Franstalige kamers van de Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen. ( persbericht 8 van 05/04/1996) Tevens werd de reglementering aangepast over de vereenvoudiging van +de loopbanen en de weddeschalen van de ambtenaren. ( persbericht 9 van 05/04/1996) De grondverschuivingen van 1994 in Mont-de-l'Enclus werden erkend als+ een algemene ramp. Daarvoor werd een ontwerp van Koninklijk Besluit goedgekeurd. In dit ontwerp worden ook de gebieden van de ramp afgebakend. ( persbericht 10 van 05/04/1996) De Europese Richtlijn over oneerlijke bedingen in +consumentenovereenkomsten wordt voor de vrije beroepen omgezet in Belgisch recht. Hiertoe keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed. ( persbericht 11 van 05/04/1996) Verder nam de Ministerraad kennis van het verslag +over de coördinatie van het federaal beleid inzake duurzame ontwikkeling. Daarnaast werd de wet over het ten laste nemen van de steun verleend door de OCMW's inzake psychiatrische instellingen aangepast. ( persbericht 12 van 05/04/1996) Tevens werd de werking van het Bijzonder solidariteitsfonds in het +kader van de ziekteverzekering voor de zelfstandigen voor onbepaalde tijd verlengd. ( persbericht 13 van 05/04/1996) De Ministerraad keurde eveneens een onderhandse overeenkomst goed +tussen het ABOS en de Katholieke Universiteit van Leuven (KUL). Deze overeenkomst voert het Belgisch-Sri Lankese samenwerkingsproject "Consolidation Phase of the Biological Nitrogen Fixation Project" uit. ( persbericht 14 van 05/04/1996) In het kader van het bilateraal Belgisch-Filippijns project +"Bestrijding van de Internationale Vrouwenhandel" werden drie onderhandse overeenkomsten goedgekeurd. ( persbericht 15 van 05/04/1996) De Ministerraad keurde zowel een voorontwerp van wet goed i.v.m. het +" Energy Charter Treaty", ( persbericht 16 van 05/04/1996) als een voorontwerp van wet over de Overeenkomst inzake Partnerschap en Samenwerking tussen de Europese Gemeenschappen, hun Lidstaten en de Republiek Moldavië. ( persbericht 17 van 05/04/1996) Daarnaast ging de Ministerraad akkoord met de deelname van België aan de verdubbeling van het startkapitaal (10 miljard ECU) van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBWO). ( persbericht 18 van 05/04/1996) Verder werd een bijkomend krediet van 30,5 miljoen frank goedgekeurd +voor het Ministerie van Volksgezondheid. Hierdoor kan dit Ministerie de boete (van ongeveer 32 miljoen frank) betalen waartoe het werd veroordeeld voor het heffen van keuringsrechten op sanitaire controles bij ingevoerde vis. Tot slot werd eveneens de stand van zaken op 1 maart 1996 inzake de omzetting van Europese Richtlijnen in Belgisch recht besproken. ( persbericht 19 van 05/04/1996)