28 mrt 1996 16:00

Persbericht

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 28 maart 1996 De Ministerraad vergaderde op donderdag 28 maart 1996, in de Wetstraat 16, van 8.00 uur tot 11.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. De vermindering van de werkgeversbijdragen voor de lage lonen, die in werking treedt vanaf 1 april 1996, wordt bevestigd. ( persbericht 1 van 28/03/1996) Daarnaast machtigde de Ministerraad de Minister van Financiën om een +beperkte offerte-aanvraag uit te schrijven i.v.m. de lancering van de staatsbon. Tevens werd beslist om een beperkte offerte-aanvraag uit te schrijven voor de publiciteitscampagne i.v.m. de lancering van de staatsbon. ( persbericht 2 van 28/03/1996) Tevens werd de Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking +gemachtigd om een onderhandse overeenkomst af te sluiten voor het uitvoeren van een externe doorlichting van het ABOS. ( persbericht 3 van 28/03/1996) * * * De Ministerraad besliste de tweede schijf van 25% van het federaal programma van de openbare investeringen vrij te geven voor de periode april - juni 1996. ( persbericht 4 van 28/03/1996) Tevens werd het aantal bijkomende rustdagen bepaald voor de +ondernemingen die tot het Paritair Comité voor het bouwbedrijf behoren. ( persbericht 5 van 28/03/1996) Ook keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed +over de tewerkstelling van werknemers van vreemde nationaliteit. Dit ontwerp wijzigt het Koninklijk Besluit nr. 34 van 20 juli 1967. ( persbericht 6 van 28/03/1996) Verder werd de inwerkingtreding van preventienormen voor lage +gebouwen uitgesteld. ( persbericht 7 van 28/03/1996) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van beraadslaging goed +over de residuele waarde van de raketinstallaties te Florennes. Verder keurde de Ministerraad, in tweede lezing, een ontwerp van Koninklijk Besluit goed waardoor de universiteiten én de federale wetenschappelijke instellingen 100 bijkomende onderzoekers kunnen aanwerven. ( persbericht 8 van 28/03/1996) Tevens werden twee ontwerpen van Koninklijk Besluit goedgekeurd +waardoor de Regie der Gebouwen personeel kan aanwerven. ( persbericht 9 van 28/03/1996) De Ministerraad keurde eveneens, in tweede lezing, een voorontwerp +van wet goed dat de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel (BDBH) aanpast aan de recente staatshervorming. ( persbericht 10 van 28/03/1996) Daarnaast werd een interdepartementale werkgroep gemachtigd om het +compromis, dat tussen de zogenaamde C3-agentschappen van de NAVO over hun huisvesting is bereikt, uit te voeren. ( persbericht 11 van 28/03/1996) Verder besprak de Ministerraad de laatste voorbereiding voor de Intergouvernementele Conferentie.