22 mrt 1996 16:00

Persbericht

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 22 maart 1996 De Ministerraad vergaderde op vrijdag 22 maart 1996, op Hertoginnedal, van 10.00 uur tot 13.45 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. In uitvoering van het Regeerakkoord keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed dat het College van Procureursgeneraal institutionaliseert en het ambt van federaal magistraat opricht. ( persbericht 1 van 22/03/1996) De overstromingen van 20 januari tot 6 februari 1995 zijn erkend als +een algemene ramp. Daarom werd de geografische uitgestrektheid van deze ramp afgebakend. De Ministerraad van vandaag breidde deze geografische afbakening uit. ( persbericht 2 van 22/03/1996) In het kader van de renovatie van het Heizelstadion werd de Minister +van Vervoer gemachtigd om een studie te laten uitvoeren voor de tweede fase van deze renovatie. ( persbericht 3 van 22/03/1996) Verder nam de Ministerraad kennis van de stand van zaken i.v.m. het +Belgisch EUREKA-Voorzitterschap tijdens de periode van 1 juli 1995 tot 28 juni 1996 en van de uitvoering van de programma's die door het vorige Voorzitterschap (Zwitserland) werden goedgekeurd. ( persbericht 4 van 22/03/1996) Tevens bepaalde de Ministerraad zijn standpunt over de Vaste Comités +van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten. De doctoraatsbeurzen van bepaalde federale wetenschappelijke instellingen en van universiteiten worden onderworpen aan de sociale zekerheid. Dit werd beslist door de Ministerraad. ( persbericht 5 van 22/03/1996) Verder werden de criteria bepaald voor de programmatie van +verschillende types van ziekenhuisdiensten. ( persbericht 6 van 22/03/1996) De wet van 21 mei 1991, i.v.m. de overdracht van Belgische +pensioenrechten naar internationale instellingen van publiek recht, wordt gewijzigd. ( persbericht 7 van 22/03/1996) Verder nam de Ministerraad kennis van de mededeling: - van de Minister van Financiën over de overgang naar de eenheidsmunt de " EURO"; ( persbericht 8 van 22/03/1996) - van de Minister van Buitenlandse Zaken i.v.m. de stand van zaken +over de ratificatie van internationale verdragen; - over de stand van zaken i.v.m. de ontwerpen en voorontwerpen van wet. Tot slot nam de Ministerraad kennis van het verslag "Mensenhandel: naar een beleid van gezamenlijke wil" van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding. Dit verslag werd op de laatste Interministeriële Conferentie voor Migrantenbeleid voorgelegd.