01 mrt 1996 16:00

Persbericht

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 1 maart 1996 De Ministerraad vergaderde op vrijdag 1 maart 1996, op Hertoginnedal, van 10.00 uur tot 11.45 uur, onder het voorzitterschap van de Vice-Eerste Minister Elio Di Rupo. De Ministerraad keurde fase IV goed van het programma "interuniversitaire attractiepolen" (IUAP's). Deze fase begint op 1 januari 1997 en eindigt op 31 december 2001. Gedurende deze periode wordt 4,45 miljard frank aan onderzoek besteed. ( persbericht 1 van 01/03/1996) * * * De Ministerraad besliste om bij het Arbitragehof een verzoek tot gedeeltelijke vernietiging in te stellen tegen een Vlaams decreet. Het betreft hier het decreet van 19 april 1995 over de organisatie en de werking van de loodsdienst van het Vlaamse Gewest enerzijds en over het brevet van havenloods anderzijds. ( persbericht 2 van 01/03/1996) Daarnaast werd een aantal wettelijke- en verordeningsbepalingen +aangepast i.v. m. het Ministerie van Economische Zaken. ( persbericht 3 van 01/03/1996) Tevens werd de benoeming voorgesteld van de leden van het +Oriëntatiecomité bij het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR). ( persbericht 4 van 01/03/1996) Verder werd beslist dat ook de niet-statutaire personeelsleden van de+ NMBS kunnen genieten van het stelsel van schadevergoeding voor arbeidsongevallen en voor ongevallen van en naar het werk. Daarnaast keurde de Ministerraad de voorgestelde maatregelen goed die bijdragen tot de eenvorminge toepassing van de sociale wetgeving in heel het land ( persbericht 5 van 01/03/1996) Tot slot nam de Ministerraad kennis van de mededeling van de Minister+ van Vervoer i.v.m. de stand van zaken van de economische competitiviteit van de Belgische Koopvaardij.