16 feb 1996 16:00

Persbericht

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 16 februari 1996 De Ministerraad vergaderde op vrijdag 16 februari 1996, op Hertoginnedal, van 10.00 uur tot 13.30 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. Vooreerst besprak de Ministerraad het herstructureringsplan en het investeringsplan van de NMBS voor de periode 1996-2005. ( persbericht 1 van 16/02/1996) De Minister van Vervoer zal over dit onderwerp om +14.30 uur een persconferentie geven in het kabinet van de Minister van Vervoer, Wetstraat 65, 1040 Brussel. Daarnaast werd een voorontwerp van wet goedgekeurd dat de interpretatie vastlegt van de wet over de pensioenleeftijd voor mannen en vrouwen. ( persbericht 2 van 16/02/1996) Ook de beursgang van Distrigas kwam aan bod ( persbericht 3 van 16/02/1996) Om het verbod op de nachtarbeid op een gelijke manier toe te passen +voor mannen en vrouwen keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed. ( persbericht 4 van 16/02/1996) De Ministerraad besliste tevens om een remgeld van 50 frank per +verstrekking in te voeren voor alle patiënten die ambulant worden verzorgd in een revalidatiecentrum. Deze maatregel is niet van toepassing op de W.I.G.W.'s die genieten van het voorkeurtarief bij de terugbetaling. ( persbericht 5 van 16/02/1996) Verder werden de krachtlijnen goedgekeurd van de beleidsnota +"België en Azië: uitdagingen en perspectieven". Deze nota behandelt de grote lijnen van het vernieuwd Belgisch beleid inzake Azië. Hierover zal maandag aanstaande een persconferentie worden gegeven. Tevens werd de economische begroting besproken. ( persbericht 6 van 16/02/1996) * * * De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed die het beroep van privé-detective regelt wordt via een aangepast voorontwerp gewijzigd. ( persbericht 7 van 16/02/1996) Tevens werden, voor het kalenderjaar 1996, de bedragen vastgelegd +voor de toegelaten beroepsbezigheid voor gepensioneerden. ( persbericht 8 van 16/02/1996) Daarnaast keurde de Ministerraad, in tweede lezing +en na advies van de Raad van State twee voorontwerpen van wet goed. Het +eerste handelt over het Belgisch-Luxemburgs Wisselinstituut. ( persbericht 9 van 16/02/1996) Het tweede voorontwerp regelt de automatisering van +de wisselbrieven. ( persbericht 10 van 16/02/1996) Tevens werd er overlegd over de problematiek van de grensarbeid +tussen België en Nederland. Het betreft hier in het bijzonder de discussie over de uitbetaling van het kraamgeld. Ook werd het statuut geregeld van de missies en de vertegenwoordigers van derde landen bij de NAVO-zetel. ( persbericht 11 van 16/02/1996) Verder werden Mevr. Nadine Gouzee en dhr. Jan Verschooten aangewezen +als nieuwe Belgische vertegenwoordigers in de Commissie voor Duurzame Ontwikkeling van de VN. ( persbericht 12 van 16/02/1996) Tot slot werden de voorbereidingen voor de Intergouvernementele +Conferentie besproken.