09 feb 1996 16:00

Persbericht

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 9 februari 1996 De Ministerraad vergaderde op vrijdag 9 februari 1996, op Hertoginnedal, van 10.00 uur tot 12.30 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. In het kader van de drugproblematiek behandelde de Ministerraad vier punten: 1) het verslag van de Regeringswerkgroep inzake de drugproblematiek; 2) het regeringsverslag voor de parlementaire werkgroep inzake de drugproblematiek; 3) de behandeling van druggebruikers met vervangingsmiddelen; 4) het uitwisselingsprogramma voor injectiespuiten. ( persbericht 1 van 09/02/1996) Tevens keurde de Ministerraad de monopolierente van 2,5 miljard goed +die de Nationale Loterij voor 1995 moet betalen. Tevens worden de betalingsmodaliteiten van deze rente vastgelegd. In het kader van de fiscale voordelen voor de uitvoer wordt de vrijstelling voor bijkomend personeel (thans 440.000 frank) uitgebreid tot de aanwerving van een diensthoofd van de exportdienst. ( persbericht 2 van 09/02/1996) * * * De Ministerraad keurde twee ontwerp-contracten goed tussen het Instituut voor veterinaire keuring en de Universiteiten van Gent en Luik voor de permanente vorming van dierenartsen van het Instituut voor veterinaire keuring. ( persbericht 3 van 09/02/1996) Ook over de overheidsopdrachten voor de aanneming van werken, +leveringen en diensten en concessies voor openbare werken op federaal niveau keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk goed. Het ontwerp behandelt meer bepaald het voorafgaande toezicht en de overdracht van bevoegdheid inzake de gunning en de uitvoering van deze overheidsopdrachten. ( persbericht 4 van 09/02/1996) De Ministerraad nam tevens een aantal beslissingen +i.v.m. het overheidspersoneel. Zo wordt het personeel van het Instituut tot +aanmoediging van het Wetenschappelijk onderzoek in Nijverheid en Landbouw (IWONL) overgedragen naar het Ministerie van Economische Zaken en naar het Ministerie van Middenstand en Landbouw. ( persbericht 5 van 09/02/1996) De loopbanen van de enquêteurs van het Hoog Comité van Toezicht worden aangepast aan deze van de federale ambtenaren van niveaus 1 en 2+. ( persbericht 6 van 09/02/1996) Tenslotte krijgen bepaalde informatici van het +Bureau voor organisatie en beheer een nieuwe graad nl. deze van "graad van +adviseur in de informatica". ( persbericht 7 van 09/02/1996) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed dat de diplomavereisten voor de titel van psycholoog in overeenstemming brengt met de Europese Richtlijn over de erkenning van diploma's in het hoger onderwijs. ( persbericht 8 van 09/02/1996) Ook bevestigde de Ministerraad het voorstel van de Minister van +Financiën om het reclamebureau Harpo te belasten met de campagnes voor de Koninklijke Munt van België voor de jaren 1996, 1997 en 1998. De Ministerraad keurde tevens vier ontwerpen van Koninklijk Besluit goed over het Rijksregister van natuurlijke personen. Drie ontwerpen verlenen toegang tot de gegevens in het Rijksregister, het vierde ontwerp verleent enkel mededeling van gegevens. ( persbericht 9 van 09/02/1996) In het kader van de vernieuwing van de configuratie van het +computersysteem van het Rijksregister van de natuurlijke personen werden twee beslissingen genomen. Ten eerste werd beslist om het bestaande contract met de firma BULL N. V.,voor het beheer van de computerconfiguratie, te verlengen tot 31 december 1996. Ten tweede ging de Ministerraad akkoord om een openbare oproep uit te schrijven voor de vernieuwing van deze configuratie. Met deze openbare oproep wil men een aantal firma's selecteren. De geselecteerde firma's zullen vervolgens meedingen aan een beperkte offerte-aanvraag. ( persbericht 10 van 09/02/1996) Verder nam de Ministerraad kennis van het verslag over de oprichting +van administratieve rechtbanken van Eerste Aanleg. De Ministerraad nam ook kennis van het evaluatieverslag over de werking van de Commissie voor voorafgaande fiscale akkoorden. Verder ging de Ministerraad van start met de voorbereidingen voor de begrotingscontrole 1996. Aan de Belgische vzw "Caritas Catholica" werd een toelage toegekend van 2.666.000 frank voor het beheer van het verblijfscentrum voor vluchtelingen in Savudrija in Kroatië. ( persbericht 11 van 09/02/1996) De Ministerraad keurde eveneens een voorontwerp van wet goed inzake het Akkoord over het wegvervoer tussen België en de Republiek Slovenië. ( persbericht 12 van 09/02/1996) De Ministerraad keurde ook een voorontwerp van wet goed i.v.m. het +Verdrag van de Verenigde Naties inzake het zeerecht en i.v.m. de Overeenkomst van de tenuitvoerlegging van Deel XI van dit verdrag. Dit verdrag regelt alle aspecten van het zeerecht en vervangt de regels die zijn vastgelegd in de Conventies van Genève van 1958. Dit verdrag werd in Montego Bay op 10 december 1982 opgesteld. ( persbericht 13 van 09/02/1996) Daarnaast besliste de Ministerraad dat de Minister Van Verkeer België+ in Boekarest op 31 maart zal vertegenwoordigen tijdens de herdenking over de vliegtuigramp die op 31 maart 1995 in Roemenië gebeurde. Tot slot besliste de Ministerraad dat de Minister van Wetenschapsbeleid België zal vertegenwoordigen op de 7de Ministeriële Conferentie van de Francofonie.