02 okt 1998 17:00

Persbericht

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 2 oktober 1998 op Hertoginnedal van 14.00 uur tot 16.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. De Ministerraad zal op zondag 4 oktober 1998 om 14.30 uur op Hertoginnedal vergaderen over het asielbeleid. * * * De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninlijk Besluit goed voor de aanwijzing van de heer Luc Van den Bossche als lid van het Ministerieel Comité voor inlichting en veiligheid. ( persbericht 1 van 02/10/1998) De Ministerraad keurde de benoeming goed van de heer Michel Godfrind +als voorzitter van het CISHIC. Hij volgt de heer Hugo Fonder op. ( persbericht 2 van 02/10/1998) De Ministerraad keurde tevens drie aankoopdossiers voor het leger +goed. ( persbericht 3 van 02/10/1998) Daarnaast keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed dat het+ gebruik van aanplakbiljetten afschaft bij het beslag op roerende goederen. ( persbericht 4 van 02/10/1998) De Ministerraad nam kennis van een mededeling van de Minister van +Vervoer over Brussels International Airport Company (BIAC) en over Belgocontrol. Tevens keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed over de verzekering tegen natuurrampen. ( persbericht 5 van 02/10/1998) De Ministerraad keurde daarnaast een voorontwerp van wet goed over de bescherming van embryo's in vitro. Dit voorontwerp omschrijft met welke doeleinden, door wie en in welke omstandigheden wetenschappelijk onderzoek op embryos mag uitgevoerd worden. ( persbericht 6 van 02/10/1998) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat +wijzigingen aanbrengt aan een Koninklijk Besluit over de tarieven van de Belasting over de Toegevoegde Waarde (BTW). ( persbericht 7 van 02/10/1998) De Ministerraad keurde ook het voorontwerp van wet goed over de +instemming met het « Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing ». ( persbericht 8 van 02/10/1998) De Ministerraad keurde tevens een voorontwerp van wet goed voor de +instemming met een verdrag m.b.t. een alomvattend verbod op kernproeven. Dit verdrag heet « Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty (CTBT) ». ( persbericht 9 van 02/10/1998) Ook keurde de Ministerraad keurde voorontwerp van wet goed over de +Conventie tussen België en Marokko. Deze conventie gaat over bijstand aan gedetineerden en overbrenging van gevonniste personen. ( persbericht 10 van 02/10/1998) Daarnaast keurd de Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed +i.v.m. de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU) en de Republiek Litouwen. De Overeenkomst gaat over de bescherming en de bevordering van wederzijdse investeringen in de BLEU en de Republiek Litouwen. ( persbericht 11 van 02/10/1998) Verder heeft de Ministerraad ingestemd met de financiering van +diverse projecten op gebied van mensenrechten, noodhulp aan slachtoffers van conflictsituaties en preventieve diplomatie. ( persbericht 12 van 02/10/1998)