12 jul 1996 17:00

Persbericht

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 12 juli 1996 De Ministerraad vergaderde op vrijdag 12 juli 1996, in de Wetstraat 16, van 8.00 uur tot 10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. De Eerste Minister zal vanaf 10.15 uur een persconferentie geven in de perszaal van het kabinet van de Eerste Minister verdieping -2, inkom langs de Hertogstraat 4. Vooreerst nam de Ministerraad kennis van de economische vooruitzichten voor het jaar 1997, gekend onder de naam economische begroting. ( persbericht 1 van 12/07/1996) Tevens werd een voorontwerp van wet goedgekeurd dat sommige +bepalingen over de huurovereenkomsten wijzigt. ( persbericht 2 van 12/07/1996) Ook werd een voorontwerp van wet goedgekeurd waarin de regels inzake +verjaring worden gewijzigd. ( persbericht 3 van 12/07/1996) Na advies van de Nationale Arbeidsraad en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit over de sociale balans goed. Hiermee worden de ondernemingen verplicht om jaarlijks in hun jaarrekeningen een weergave van het personeelsbestand, de beweging binnen het personeelsbestand, de bekomen federale steun en de gevolgde opleidingen in te lassen. ( persbericht 4 van 12/07/1996) Verder werd een ontwerp van Koninklijk Besluit goedgekeurd dat het +globale budget voor 1996 vastlegt voor de R.I.Z.I.V.-uitgaven voor de klinische biologie en de medische beeldvorming. ( persbericht 5 van 12/07/1996) Om de veiligheids- en samenlevingscontracten praktisch te kunnen +samenvoegen en uit te breiden keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed. Dit ontwerp past de reglementering aan, waarop deze contracten steunen. * * * De Ministerraad gaf de Minister van Financiën de toestemming om voor het Centrum voor informatieverwerking van de administratie van het kadaster een reeks opdrachten uit te voeren. ( persbericht 6 van 12/07/1996) Tevens kreeg de Minister van Landsverdediging toestemming om twee overeenkomsten af te sluiten voor het Ministerie van Landsverdediging. ( persbericht 7 van 12/07/1996) Er werd ook een Koninklijk Besluit goedgekeurd dat een Commissie +opricht die belast is met de gelijkschakeling van diploma's met de titel van gespecialiseerd opvoederbegeleider. ( persbericht 8 van 12/07/1996) Daarnaast werd een voorontwerp van wet goedgekeurd dat de wet van 20 +juli 1971 over de begraafplaatsen en de lijkbezorging wijzigt. Het voorontwerp past deze hogervermelde wet aan de maaschappelijke evolutie i.v.m. de materie van de begraafplaatsen en de lijkbezorging aan. ( persbericht 9 van 12/07/1996) Het aantal gerechtelijke stagiairs werd vastgelegd voor de +gerechtelijke jaren 1996-1997 en 1997-1998. Op 1 oktober 1996 kunnen 50 stagiairs hun gerechtelijke stage aanvatten, op 1 oktober 1997 zijn er dat 40. ( persbericht 10 van 12/07/1996) De Minister van Ambtenarenzaken werd gemachtigd om twee +huurovereenkomsten te sluiten. ( persbericht 11 van 12/07/1996) Ook de uitbesteding van de schoonmaak van de militaire gebouwen en infrastructuur in België werd besproken. ( persbericht 12 van 12/07/1996) Daarnaast werd een voorontwerp van wet goedgekeurd waarbij dezelfde +fiscale verplichtingen als deze die aan in België gevestigde financiële ondernemingen worden opgelegd, worden uitgebreid tot de buitenlandse financiële ondernemingen die op het Belgisch grondgebied actief zijn in het kader van het vrij verrichten van diensten. ( persbericht 13 van 12/07/1996) De Ministerraad ging eveneens akkoord om bijkomende kredieten vrij te+ maken voor het Overlevingsfonds voor de Derde Wereld. Tevens belastte de Ministerraad een werkgroep met het onderzoeken van de modaliteiten van de NGO-financiering. ( persbericht 14 van 12/07/1996) In het kader van de toepassing van internationale verdragen en +overeenkomsten door België, keurde de Ministerraad vier voorontwerpen van wet goed. Deze voorontwerpen behandelen de volgende onderwerpen: 1) de Overeenkomst tussen België en Mongolië over het vermijden van dubbele belasting; 2) de Overeenkomst tussen de NAVO-lidstaten en de andere Staten die toetreden tot het Partnerschap voor de Vrede inzake het statuut van hun strijdkrachten, en het Aanvullend Protocol; 3) de Aanvullende Overeenkomst tussen Portugal en België over het vermijden van dubbele belasting; 4) het Luchtvaartakkoord tussen België en Viëtnam. ( persbericht 15 van 12/07/1996)