05 jul 1996 17:00

Persbericht

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 5 juli 1996 De Ministerraad vergaderde op vrijdag 5 juli 1996, in de Wetstraat 16, van 08.00 uur tot 10.30 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. De Eerste Minister geeft om 10.30 uur een persconferentie geven in de perszaal van het kabinet van de Eerste Minister verdieping -2, inkom langs de Hertogstraat 4. Vooreerst keurde de Ministerraad het tienjareninvesteringsplan 1996-2005 van de NMBS goed evenals de aanvullende opties. ( persbericht 1 van 05/07/1996) Daarnaast werd een voorontwerp van wet goedgekeurd dat de procedure +voor het verkrijgen van hypothecaire woonkredieten vereenvoudigt en de overzichtelijkheid verbetert. Het voorontwerp bevat vier reeksen maatregelen. ( persbericht 2 van 05/07/1996) Ook werd de werking van het Interdepartementaal begrotingsfonds voor +de bevordering van de werkgelegenheid in de ziekenhuissector met 1 jaar verlengd vanaf 1 juli 1996. Dit fonds subsidieert een equivalent van in totaal 5.760 voltijdse jobs. ( persbericht 3 van 05/07/1996) Verder werd een ontwerp van Koninklijk Besluit goedgekeurd dat de werkgeversbijdragen verlaagt bij de aanwerving van "bijzonder moeilijk te plaatsen werkzoekenden". De aanwerving moet gebeuren door een vennootschap met sociaal oogmerk. Dit ontwerp past in de uitvoering van het "Toekomstcontract voor de Werkgelegenheid". ( persbericht 4 van 05/07/1996) * * * De Ministerraad besliste om een dienstenovereenkomst tussen de Rijkswacht en de informaticafirma Iris te verlengen tot 31 december 2003. ( persbericht 5 van 05/07/1996) Tevens werd beslist om een nieuw wetenschappelijk instituut voor de Volksgezondheid op te richten met de naam "Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid-Louis Pasteur". Het nieuwe instituut is een fusie van het "Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie (IHE) en het "Pasteur Instituut" (PI). ( persbericht 6 van 05/07/1996) De Ministerraad besprak eveneens het voorstel dat de +Interdepartementale Werkgroep over de leningen van Staat tot Staat deed i.v.m. het eerste deel van het programma voor 1996 van de Staatsleningen. Vervolgens maakte de Ministerraad twee bedragen vrij voor Ecuador en Bosnië. ( persbericht 7 van 05/07/1996) Er werd ook een bedrag van 9 miljoen frank vrijgemaakt voor steun aan+ de verkiezingen in Bosnië. Volgens het Akkoord van Dayton zullen er in Bosnië tussen 15 juni 1996 en 14 september 1996 verkiezingen worden gehouden. ( persbericht 8 van 05/07/1996) Daarnaast werd een voorontwerp van wet goedgekeurd i.v.m. een +internationaal verdrag tussen België en Mauritius. ( persbericht 9 van 05/07/1996) Tot slot nam de Ministerraad kennis van de stand van zaken van de +ontwerpen en de voorontwerpen van wet.