24 mei 1996 17:00

Persbericht

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 24 mei 1996 De Ministerraad vergaderde op vrijdag 24 mei 1996, van 11.00 tot 13.15 uur, op Hertoginnedal, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. Vooreerst besliste de Ministerraad om de heer Bernard Caprasse aan de Koning voor te dragen om benoemd te worden tot Gouverneur van de Provincie Luxemburg. (CV in bijlage) In het kader van het protocolakkoord 1995-1996 over het Openbaar Ambt behandelde de Ministerraad 5 dossiers die dit akkoord uitvoeren. ( persbericht 1 van 24/05/1996) Tevens werd beslist om de Belgische maatschappij voor internationale investering (BMI) te activeren. Deze activering gebeurt via: - de volstorting van het kapitaal van de BMI; - het verlenen van een staatswaarborg aan de leningen van de BMI; - het toekennen van twee bijzondere dotaties van 150 miljoen BEF voor de bevordering van de Belgische investeringen in Azië en Afrika. ( persbericht 2 van 24/05/1996) Daarnaast werd een voorontwerp van wet goedgekeurd i.v.m. de +goedkeuring van de stichtingsakte en de Overeenkomst van de Internationale Unie voor Televerbindingen (ITU). ( persbericht 3 van 24/05/1996) Verder werden de regels en voorwaarden vastgesteld voor de +samenstelling en de werking van de "Planningscommissiemedische aanbodbeheersing". ( persbericht 4 van 24/05/1996) Ook werd beslist om vier personeelsleden van de Regie der Gebouwen +over te dragen naar de Directie voor de Inschrijving van de Voertuigen (DIV) van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur. ( persbericht 5 van 24/05/1996) Tot slot nam de Ministerraad kennis van: - het tussentijds verslag van de werkgroep die de strijd tegen de ozonverontreiniging onderzoekt; ( persbericht 6 van 24/05/1996) - de mededeling van de Minister van Economie en de Minister van +Financiën i.v. m. buitenlandse investeringen. ( persbericht 7 van 24/05/1996) * * * De Ministerraad zal op dinsdag 28 mei 1996 verder vergaderen over: - het voorontwerp van wet strekkende tot de realisatie van de voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie; - het voorontwerp van wet tot modernisering van de algemene beginselen van de sociale zekerheid; - het voorontwerp van wet houdende de uitvoering van het " Toekomstcontract voor de werkgelegenheid"; - het voorontwerp van wet tot preventieve vrijwaring van de werkgelegenheid en het concurrentievermogen.