27 feb 2019 10:26

Persbericht - AIDS en condoomgebruik: STOPPEN of DOORGAAN?

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) heeft in overleg met de belangrijkste Belgische aidsreferentiecentra zijn advies uit 2013 (HGR 8902) over condoomgebruik bij dragers van het humaan immunodeficiëntie virus (HIV-seropositieven) die een antiretrovirale behandeling (cART: combinatie AntiRetrovirale Therapie) krijgen, herzien. De afgelopen vijf jaar is er immers nieuwe wetenschappelijke kennis opgebouwd op basis waarvan de toenmalige aanbeveling kan worden herzien. De HGR heeft zich voornamelijk gebaseerd op de resultaten van de lancering van het 'Nationaal AIDSplan' en op de internationale aanpak, die voortvloeide onder andere uit de resultaten van de Partner-2 Study (Amsterdam, juli 2018 https://www.aids2018.org).

Seksueel overdraagbare aandoeningen: de dialoog gaande houden

Seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA), zoals HIV-besmettingen, blijven een grote bekommernis voor de Volksgezondheid in België.

Volgens Sciensano neemt het gemiddelde aantal geregistreerde chlamydiagevallen jaarlijks met 16% toe. Ook gonorroe vertoont sinds 2002 een stijgende trend. Volgens het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Controle (ECDC) werden in 2013 in Europa 22.237 gevallen van syfilis vastgesteld, wat neerkomt op een incidentie van 5,4 gevallen per 100.000 inwoners.

In 2016 werden in België 915 HIV-infecties vastgesteld, wat overeenkomt met 81 nieuwe gevallen per miljoen inwoners, of gemiddeld 2,5 nieuwe diagnoses per dag. Ondanks een gevoelige afname van de epidemie in de afgelopen jaren kost HIV de samenleving nog steeds veel geld, voornamelijk door de antivirale behandeling die ervoor zorgt dat een HIV-infectie geen AIDS veroorzaakt, een ernstige ziekte die de levenskwaliteit en levensduur van de patiënt sterk vermindert. Bron: https://www.sciensano.be/nl.

Seksueel overdraagbare aandoeningen: (NOG) ALTIJD een condoom gebruiken!

In het licht van deze Belgische en Europese epidemiologische gegevens is condoomgebruik NOG STEEDS en ALTIJD essentieel om jezelf en je partners tegen SOA's te beschermen. Daarnaast zijn bij twijfel een test, een goede opvolging van de juiste behandeling en een open dialoog met het medische korps en met je partner(s) de andere sleutelfactoren om de verspreiding van SOA's tegen te gaan.

Niet-detecteerbaar HIV = niet-overdraagbaar HIV? STOPPEN met condoomgebruik? JA, maar …

Als antwoord op de adviesaanvraag over condoomgebruik bij HIV-serodiscordante partners (één partner is HIV-positief, de andere niet) geeft de Raad de volgende aanbeveling aan de autoriteiten die instaan voor informatiecampagnes en aan het medische korps.

'Als twee HIV-serodiscordante partners een relatie hebben, waarbij de seropositieve partner een cART-behandeling volgt, waardoor het virus niet langer kan gedetecteerd worden in het bloed (virale lading ≤ 50 virale kopieën/ml), en de patiënt zijn medicatie trouw neemt en medisch verder wordt opgevolgd (therapeutische observatie); dan is condoomgebruik niet langer noodzakelijk om HIV-overdracht te voorkomen. Anderzijds blijft de overdracht van andere SOA's mogelijk tijdens deze onbeschermde betrekkingen.'

Een kinderwens, verbetering van de levenskwaliteit, ontplooiing van het seksleven, bevorderen van het welzijn, etc. kunnen dus het stopzetten van het condoomgebruik door HIV-serodiscordante partners rechtvaardigen onder de twee bovengenoemde voorwaarden. In deze context en in de strijd tegen de overdracht van andere SOA's dan het aidsvirus zijn een open dialoog met het medische korps en een vertrouwensrelatie met de seronegatieve partner(s) des te belangrijker.

Het volledige advies (nr. 9517) is te vinden op de website van de Hoge Gezondheidsraad: 
https://www.health.belgium.be/nl/advies-9517-hiv-condoms

Neem voor meer informatie contact op met:

 

Over de Hoge Gezondheidsraad (HGR)
De Hoge Gezondheidsraad (HGR) is het wetenschappelijk adviesorgaan van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Met het oog op de bescherming en de verbetering van de volksgezondheid, brengt de Hoge Gezondheidsraad wetenschappelijke adviezen uit als leidraad voor beleidsmakers en gezondheidswerkers. Dankzij zijn netwerk van experts en zijn interne medewerkers, baseert hij deze onpartijdige en onafhankelijke adviezen op een multidisciplinaire evaluatie van de huidige stand van de wetenschap. Zo heeft de HGR een systeem van beheer van mogelijke belangenconflicten ingesteld. De Raad verstrekt zijn adviezen op verzoek van de Minister of op eigen initiatief en maakt ze openbaar.

Alle openbare adviezen en brochures zijn te vinden op de website: www.hgr-css.be