15 mei 2006 19:36

Persbericht – Arcelor/Mittal

Persbericht – Arcelor/Mittal

Persbericht – Arcelor/Mittal

De Federale, Vlaamse en Waalse regeringen hebben van meet af aan het bod van Mittal op Arcelor op een uiterst rationele en onbevooroordeelde wijze benaderd. Om die reden hebben de Regeringen op 10 februari 2006 de zakenbank Lazard gemandateerd om de industriële plannen van Mittal en Arcelor te bestuderen en de gevolgen van het bod op korte termijn alsook op lange termijn op de verschillende Belgische vestigingen te beoordelen, meer specifiek inzake werkgelegenheid, productie, investeringen en onderzoek en ontwikkeling. Sindsdien hebben de Regeringen de industriële plannen van Mittal en Arcelor ontvangen. Na een grondige analyse, heeft Lazard vandaag haar rapport overhandigd over beide plannen alsook hun gevolgen voor België. Voor alle duidelijkheid, dit verslag vormt geen oordeel over de financiële waarde van het Mittal bod noch een aanbeveling voor wie dan ook om al dan niet op dit bod in te gaan. Tegelijkertijd is het van belang te beklemtonen dat dit verslag conclusies omvat die moeten worden gelezen in het licht van de huidige status van het bod en de beschikbare informatie. Nieuwe ontwikkelingen, zij het de aankondiging van een white knight door Arcelor, een verbetering van het Mittal-bod , of andere, kunnen uiteraard hun weerslag hebben op deze oefening. Rekening houdend met deze elementen, komt het Lazard-verslag tot de volgende conclusie: n Arcelor's industrieel standalone plan kan worden gezien als de voortzetting van het langdurige samenwerkingsverband tussen de Regeringen en Arcelor. Dit plan wordt uitgevoerd door hetzelfde topmanagement dat de succesvolle fusie bewerkstelligde tussen Usinor, Arbed en Aceralia in Arcelor, wat een stevige basis biedt voor de toekomst van de Waalse en Vlaamse sites, met inbegrip van het verwezenlijken van de nog uitstaande verbintenissen van Arcelor. Het verdedigingsplan voorgesteld door Arcelor, roept echter nog vragen op, die bijkomende inlichtingen vergen van de raad van bestuur van Arcelor, betreffende (i) de financiële en strategische weerslag van de geplande uitbetaling van 5 miljard €, (ii) de bijdrage van de Belgische dochtermaatschappijen aan de aangekondigde managementwinsten en synergieën (2,2 miljard € over de drie komende jaren) en (iii) het resultaat van het lopende strategische onderzoek over de mogelijke desinvestering van de roestvrij-staalafdeling van Arcelor. n het project van Mittal is volledig verschillend van dat van Arcelor, maar kan beschouwd worden als een sterk industrieel plan. Dit plan biedt in de context van de huidige consolidatie in de staalindustrie opportuniteiten op lange termijn door de combinatie van twee groepen die complementair zijn op geografisch vlak, en door de creatie van de onbetwiste wereldleider. Met betrekking tot de garanties inzake werkgelegenheid, productie, investeringen en onderzoek en ontwikkeling in Belgie, voorziet Mittal om alle bestaande verplichtingen van Arcelor te zullen respecteren, maar eveneens de implementatie van bepaalde aspecten te versnellen of te verbeteren. Tevens voorziet Mittal additionele verplichtingen bovenop de verplichtingen aangegaan door Arcelor, waaronder de herevaluatie van (i) het behoud van Arcelor's roestvrij staal divisie als onderdeel van de gecombineerde groep en het potentieel om hierbij een consolidatieplatform te creëren in de roestvrij staalsector en (ii) de beslissing om de tweede hoogoven in Luik in 2009 te sluiten. Deze toezeggingen aan België dienen evenwel schriftelijk te worden bevestigd. Bovendien is er ongerustheid over de corporate governance bij Mittal en over de risico's van integratie tussen de twee groepen, rekening houdend met de huidige context waarin het bod nog steeds als vijandig wordt beschouwd. De Regeringen nemen akte van het rapport van Lazard dat, op basis van het voorgaande, van oordeel is dat achter een onafhankelijk Arcelor - zoals momenteel wordt voorgesteld door de raad van bestuur van Arcelor - een geloofwaardige strategie schuilt, gesteund op de ontwikkeling van hoogwaardige producten, in het verlengde van het langdurige partnerschap tussen de Belgische Regeringen en het belangrijkste Belgische staalbedrijf. Gelet op de huidige consolidatie in de staalindustrie, besluit Lazard dat de Mittal-strategie een geloofwaardig industrieel project uitdraagt, gebaseerd op een globale visie op een wereldwijde schaal. De beslissing met betrekking tot het 2.4% aandelenpakket in Arcelor dat de Waalse regio aanhoudt, zal enkel genomen worden door de Waalse regio, op het juiste moment en in het licht van de verdere ontwikkelingen van de transactie.