05 mei 2008 20:25

Persbericht van de Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Aangifte in de Personenbelasting - Aanslagjaar 2008 - Inkomsten van het jaar 2007
BELANGRIJKE MEDEDELING

Aangifte in de Personenbelasting - Aanslagjaar 2008 - Inkomsten van het jaar 2007 BELANGRIJKE MEDEDELING

De Federale Overheidsdienst FINANCIEN trekt de aandacht van de belastingplichtigen op het volgende : In de Franstalige versie van de Voorbereiding van de aangifte in de personenbelasting van aanslagjaar 2008 - inkomsten van het jaar 2007, is in vak VIII van deel 1 achter de codes 1139/2139 (interesten van hypothecaire leningen die zijn gesloten om een woning te vernieuwen) ten onrechte een datumvak weergegeven volgens de structuur "dag, maand, jaar" in plaats van achter de codes 1140/2140 (datum van de lening). De aandacht wordt erop gevestigd dat achter de codes 1139/2139, in voorkomend geval, wel degelijk het bedrag van de interesten, uitgedrukt in euro en tot op twee cijfers na de komma, moet worden ingevuld en dat achter de codes 1140/2140, in voorkomend geval, wel degelijk de datum moet worden ingevuld volgens de structuur "dag, maand, jaar". De vakken tegenover de codes 1139/2139 en 1140/2140 van de eigenlijke aangifte (te scannen formulier) zijn echter wel correct gestructureerd. Dit bericht in het Belgische Staatsblad werd op 25 april 2008 gepubliceerd alsook op de website van de fiscale administratie www.fiscus.fgov.be De franstalige pers werd uitgenodigd om dit bercicht te publiceren.