04 feb 2009 18:23

Persbericht van Eerste minister Herman Van Rompuy

De Belgische regering heeft een toenadering tussen de DR Congo en Rwanda met het oog op de bewerkstelliging van duurzame vrede en stabiliteit in Oost-Congo de voorbije jaren steeds aangemoedigd en verwelkomt dan ook de recente toenadering tussen Rwanda en de DRC. België hecht belang aan de volle eerbiediging van de soevereiniteit en territoriale integriteit van de DRC. In dit verband neemt ons land nota van de tussen de DRC en Rwanda afgesproken termijn voor de gemeenschappelijke operaties.

De Belgische regering heeft een toenadering tussen de DR Congo en Rwanda met het oog op de bewerkstelliging van duurzame vrede en stabiliteit in Oost-Congo de voorbije jaren steeds aangemoedigd en verwelkomt dan ook de recente toenadering tussen Rwanda en de DRC. België hecht belang aan de volle eerbiediging van de soevereiniteit en territoriale integriteit van de DRC. In dit verband neemt ons land nota van de tussen de DRC en Rwanda afgesproken termijn voor de gemeenschappelijke operaties.

  De ontwapening en ontmanteling van de gewapende groepen actief in Oost-Congo is van fundamenteel belang. België is steeds van oordeel geweest dat een louter militaire aanpak van de problemen in Oost-Congo haalbaar noch aangewezen was. Wel is België net als andere landen steeds van oordeel geweest dat een militaire druk aangewezen was als één van de middelen om de FDLR te bewegen tot het instappen in de logica van het Nairobi-proces, te weten de terugkeer naar Rwanda of de hervestiging elders in de DRC. Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen en voorgenomen gezamenlijke militaire operaties heeft België een reeks bekommernissen gedeeld met haar gesprekspartner in onder meer de Congolese en Rwandese regering: -       Alles moet worden ondernomen om te vermijden dat de operaties negatieve humanitaire gevolgen hebben en leiden tot burgerslachtoffers of aanleiding geven tot wraakacties van de FDLR tegen de bevolking. -       Het is aangewezen dat MONUC betrokken wordt in deze operaties, onder meer om de humanitaire gevolgen van de operaties op te vangen. -       Het is aangewezen dat de operaties de door beide partijen medegedeelde einddoel en kalender respecteren en dat hierover een duidelijke en eenvormige communicatie plaatsvinden in de richting van de bevolking. -       De integratie van het CNDP en andere milities in het leger via een gedegen en duurzaam proces kan de basis vormen voor het heraanknopen met een grondige hervorming van het leger. -       Wij hechten een bijzonder belang aan het respect door de RDC van zijn engagementen tegenover het Internationaal Strafhof.  -       Het is tenslotte van belang dat de onderliggende oorzaken van het conflict worden aangepakt zoals voorzien daar de partijen in het conflict in de Actes d'Engagements van Goma en het Amani-proces. België steunt de inspanningen van President Obasanjo en President Mkapa maar erkent dat deze beperkt dienen te zijn in de tijd en zoveel mogelijk moeten  toegeëigend worden door de DRC.    België verwelkomt de signalen van hernieuwde  wil aan beide zijden om de samenwerking in het kader van de CEPGL te hervatten.  Ons land is bereid steun te verlenen aan deze regionale samenwerking van zodra de deelnemende landen hun politieke wil vertaald hebben in concrete stappen om dit forum nieuw leven in te blazen. België blijft beschikbaar om de heropbouw te ondersteunen. België zal ook nieuwe pistes onderzoeken voor bijkomende steun aan MONUC.