13 jun 1997 17:00

Persbericht Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 13 juni
1997

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 13 juni 1997 op Hertoginnedal, van 8.30 uur tot 13.50 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. De Eerste Minister houdt om 15.30 uur een persconferentie in de perszaal van het Kabinet van de Eerste Minister, verdieping -2, inkom langs de Hertogstraat 4. Het eerste deel van de Ministerraad was gewijd aan Ambtenarenzaken: De Ministerraad keurde de principes goed voor een nieuwe dynamiek van het Federaal Openbaar Ambt. (persbericht 1 van 13/06/1997) De Ministerraad keurde een reeks maatregelen goed voor de aanwerving +van ambtenaren. (persbericht 2 van 13/06/1997) Verder keurde de Ministerraad een aantal opleidingsmaatregelen goed. +(persbericht 3 van 13/06/1997) De Ministerraad heeft ook de voorstellen over de mobiliteit van de +ambtenaren goedgekeurd. (persbericht 4 van 13/06/1997) De Ministerraad heeft vervolgens een ontwerp van Koninklijk Besluit goedgekeurd over de globale hervorming van de verloven. (persbericht 5 van 13/06/1997) Daarnaast heeft de Ministerraad een aantal principes goedgekeurd voor+ de flexibiliteit van de leidende ambtenaren en de mandaten. (persbericht 6 van 13/06/1997) De Ministerraad keurde tevens maatregelen goed m.b.t. de evaluatie +van ambtenaren. (persbericht 7 van 13/06/1997) De Ministerraad heeft ook een ontwerp van Koninklijk Besluit +goedgekeurd over de versterking van het "Adviesbureau leesbaarheid". Dit is belast met de verbetering van de verstaanbaarheid en het gebruik van de administratieve teksten en formulieren. (persbericht 8 van 13/06/1997) De Ministerraad heeft vervolgens een reeks Koninklijke Besluiten +goedgekeurd voor de optimalisering van de werking van de diensten en het personeelsbeheer van het federaal Openbaar Ambt. (persbericht 9 van 13/06/1997) Daarnaast heeft de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit +goedgekeurd om de betrekking van contractuele personeelsleden bij het Paleis voor Schone Kunsten en het Nationaal Orkest van België meer stabiliteit te geven. (persbericht 10 van 13/06/1997) De Ministerraad nam verder maatregelen m.b.t. de voortzetting van het+ sociaal overleg in het federaal Openbaar Ambt. (persbericht 11 van 13/06/1997) De Ministerraad heeft ook diverse maatregelen goedgekeurd voor de +voortzetting van het algemeen beleid. (persbericht 12 van 13/06/1997) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed over het gebruik van petroleumbrandstoffen en aardgas en over de voorraden van fossiele brandstoffen van de elektrische centrales. Het heft een Koninklijk Besluit van 2 juni 1977 hierover op. (persbericht 13 van 13/06/1997) De Ministerraad keurde vervolgens een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed over de identiteitskaarten voor vreemdelingen. (persbericht 14 van 13/06/1997) Daarnaast keurde de Ministerraad het ontwerp van Koninklijk Besluit +goed dat het Koninklijk Besluit wijzigt van 23 juni 1995 over gevaarlijke stoffen, preparaten en bestrij-dingsmiddelen voor niet-landbouwkundig gebruik. (persbericht 15 van 13/06/1997) De Ministerraad ging ook akkoord om een ontwerp van Koninklijk +Besluit over voedingsmiddelen die uit planten samengesteld zijn of die planten bevatten voor dringend advies aan de Raad van State voor te leggen. Het ontwerp bevat een lijst van planten die niet langer verhandeld mogen worden. Dit advies is dringend nodig om de volksgezondheid te vrijwaren. (persbericht 16 van 13/06/1997) De Ministerraad keurde vervolgens twee ontwerpen van Koninklijk +Besluit goed in het kader van de herstructurering van de wetenschappelijke inrichtingen van de Staat die afhangen van het Ministerie van Middenstand en Landbouw. (persbericht 17 van 13/06/1997) De Ministerraad keurde tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ over het ontslag en de benoeming van plaatsvervangende leden van de Raad voor de Mededinging. (persbericht 18 van 13/06/1997) De Ministerraad ging vervolgens akkoord om een overeenkomst af te +sluiten voor de vervanging van twee transportvliegtuigen van het type B-727. (persbericht 19 van 13/06/1997) Daarnaast bereidde de Ministerraad de Intergouvernementele +Conferentie "Europa" voor. De Ministerraad ging verder akkoord om voor 183 miljoen frank bij te dragen aan een vijfjarig programma voor de bestrijding van de slaapziekte te Congo. (persbericht 20 van 13/06/1997) De Ministerraad nam ook kennis van de mededeling van de Minister van Landsverdediging m.b.t. de situatie in Albanië.