27 sep 1996 17:00

Persbericht Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 27 sept
ember 1996

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 27 september 1996, op Hertoginnedal, van 8 uur tot 10.30 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. In het raam van de opstelling van de begroting 1997, heeft de Ministerraad verschillende maatregelen goedgekeurd betreffende de accijnzen, waarvan de meeste reeds begin oktober 1996 in werking treden ( persbericht 1 van 27/09/1996). De Ministerraad heeft twee ontwerpen van Koninklijk Besluitgoedgekeurd m.b.t. De Post. Het eerste besluit concretiseert het nieuwe stelsel van financiële betrekkingen die vastgelegd zijn tussen de Staat en het autonoom bedrijf De Post. Het tweede betreft een tussenkomst van de Staat in het kapitaal van De Post ( persbericht 2 van 27/09/1996). Vervolgens keurde de Ministerraad een Koninklijk Besluit goedbetreffende de hervorming van sommige openbare instellingen van sociale zekerheid ( persbericht 3 van 27/09/1996). De Ministerraad keurde tevens een ontwerp van KoninklijkBesluit goed betreffende de controle over de verzekerings- ondernemingen ( persbericht 4 van 27/09/1996). ** * In het kader van het project "Zaventem 2000" voor de uit- breiding van onze luchthaven, werd een opdracht goedgekeurd m.b.t. de bouw van een wachtbekken ( persbericht 5 van 27/09/1996). Het personeel van de OCMW's van de gemeenten Beerse, Enghien,Kortenberg, Pont-à-Celles, Ternat en Westerlo, zal voortaan kunnen genieten van de halftijdse vervroegde uittreding en/of de vrijwillige vierdagenweek ( persbericht 6 van 27/09/1996). Verder werden de wervingsvoorwaarden vastgelegd voor debetrekkingen van inspecteur van financiën, van adviseur van financiën en van adviseur van de thesaurie ( persbericht 7 van 27/09/1996). De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit overhet gecombineerd vervoer van goederen met motorvoertuigen ( persbericht 8 van 27/09/1996). De Ministerraad keurde in een tweede lezing een ontwerp vanKoninklijk Besluit goed m.b.t. het Landbouwkrediet ( persbericht 9 van 27/09/1996). De Ministerraad ging akkoord met een voorontwerp van wet tergoedkeuring van een Internationaal Akkoord over het juridisch statuut van de Internationale Opzoekingsdienst, te Arolsen ( persbericht 10 van 27/09/1996). Tenslotte nam de Ministerraad kennis van het verslag van deMinister van Justitie over de resultaten van de vergadering van de Ministers van Justitie van de Europese Unie in Dublin. De Raad is verheugd over de medewerking die op Europees vlak werd bekomen over de Belgische voorstellen. ______________________________________________________________ ______________________________________________________________