22 feb 2008 17:10

Persmededeling Premier Guy Verhofstadt over studie NBB

De Nationale Bank van België heeft vandaag, vrijdag 22 februari, de studie over de energieprijzen en voedingsproducten aan de regering overgemaakt.

De Nationale Bank van België heeft vandaag, vrijdag 22 februari, de studie over de energieprijzen en voedingsproducten aan de regering overgemaakt.

De Nationale Bank van België heeft vandaag, vrijdag 22 februari, de studie over de energieprijzen en voedingsproducten aan de regering overgemaakt. De regering had die in januari gevraagd om het debat over de prijzen en de koopkracht in alle objectiviteit te kunnen voeren. De eerste minister heeft intussen akte genomen van de voornaamste conclusies van de NBB die luiden als volgt:


• De totale inflatie in België is voor de periode 2003-2007 iets lager dan die van de eurozone.
• De voedingsprijzen evenwel hebben zich in België sinds 2006 duidelijk sneller ontwikkeld dan in de eurozone, in het bijzonder voor brood, huishoudelijke olie, boter en koffie. Over de ganse periode 2003-2007 was de inflatie van voedingsproducten nauwelijks hoger dan het gemiddelde van de eurozone.
• Sommige inefficiënties, zoals te veel reglementering, en te weinig concurrentie kunnen aan de basis liggen van deze grotere stijgingen en het hogere prijsniveau in België.
• Voor wat betreft de gasprijzen was er de voorbije maanden in België een sterkere stijging. Dit was vooral het gevolg van de prijsverhoging van de grootste leverancier. De stijging van de distributiekosten in 2008 zal bovendien tot een bijkomende versnelling van de inflatie leiden in 2008. Er moet wel opgemerkt worden dat de inflatie in de gas- en elektriciteitssector in België duidelijk lager was over de totale periode 2003-2007. Door de stijging van de distributietarieven dit jaar zal het prijsvoordeel dat België lang kende, verdwijnen.
• De prijsontwikkeling van de olieproducten tot slot was in België duidelijk hoger dan in de eurozone, en dit zowel de laatste maanden als voor de periode 2003-2007. De voornaamste redenen hiervoor zijn het relatief hoge gebruik van huisbrandolie en het lagere niveau van de accijnzen. De prijs zelf van huisbrandolie en diesel ligt niettemin nog steeds onder het Europese gemiddelde.


De Nationale Bank beveelt in haar rapport de regering aan om:

• De bevoegdheid van de CREG te versterken om deze in staat te stellen te oordelen over het al dan niet onrechtmatige karakter van wijzigingen inzake tarieven.
• Meer transparantie te eisen op het vlak van de tarifering van de leveranciers.
• Geen indirecte belasting te gebruiken om de prijzen trachten te verlagen.
• De concurrentie te verhogen en de reglementering in de voedingssector te versoepelen.
• In termen van koopkracht, compensaties voor de gehele bevolking te vermijden. Gerichte maatregelen voor de lage inkomens kunnen niettemin gerechtvaardigd zijn.

 

De regering zal zo snel mogelijk gevolg trachten te geven aan de aanbevelingen die de Nationale Bank in deze studie formuleert. Onder meer zal worden nagegaan op welke wijze de concurrentie in de verschillende deelsectoren verder kan worden aangezwengeld.

Ter voorbereiding daarvan zullen de Eerste Minister en de Minister van Economie in de loop van volgende week een aantal ontmoetingen hebben met vertegenwoordigers van de productiesector, van de voedingsnijverheid, van de kleinhandel en van de grootwarenhuizen.

De Minister van Economie zal nagaan hoe door onder meer het inzetten van deskundigen de evolutie van de voedselprijzen kan worden gemonitord.

Tot slot zal de regering inzake energieprijzen aan de CREG een duidelijk en welomlijnd mandaat geven met adequate instrumenten/middelen om een markttoezicht uit te oefenen op zowel gereguleerde als vrijgemaakte activiteiten. Hierdoor zal een continue monitoring van de prijzen mogelijk zijn. Bovendien kan de regulator onmiddellijk disfuncties aanpakken.

De integrale studie van de Nationale Bank is consulteerbaar op www.premier.be