02 apr 2010 13:40

Personeel openbaar ambt

Ontwerp van omzendbrief over de monitoring van het aantal personeelsleden en de personeelskredieten

Ontwerp van omzendbrief over de monitoring van het aantal personeelsleden en de personeelskredieten

De ministerraad gaat akkoord met het ontwerp van omzendbrief over de monitoring van het personeel en de personeelskredieten die werd opgesteld naar aanleiding van de beslissing die de ministerraad op 16 oktober 2009 tijdens de begrotingsopmaak heeft genomen.

De federale, de programmatorische overheidsdiensten en de federale instellingen moeten elke vier maand de maandelijkse gegevens over het aantal personeelsleden (VTE), het vertrek en de aanwerving, de betaling van kinderbijslag, de recurrente en de totale budgettaire enveloppe voor het personeel aan de FOD Budget & Beheerscontrole en de FOD Personeel & Organisatie overmaken. 

Elk jaar zullen de diensten een verslag maken met gegevens over de totale budgettaire impact van de personeelskosten, uitgesplitst per categorie en per niveau, de betaalde terugkerende vergoedingen voor competentieontwikkeling, de betaalde vergoedingen voor openbaar vervoer, de fietsvergoedingen en de betaalde kinderbijslag.

Minister van Begroting Guy Vanhengel, minister van Ambtenarenzaken Inge Vervotte en staatssecretaris voor Begroting Melchior Wathelet zullen de monitoring coöordineren.