02 apr 2010 13:40

Personeel openbaar ambt

Wijziging van de bezoldiging van personeelsleden van federale overheidsdiensten

Wijziging van de bezoldiging van personeelsleden van federale overheidsdiensten

De bezoldiging van personeelsleden van de federale overheidsdiensten wordt aangepast naar aanleiding van het sectoraal akkoord 2009-2010. De ministerraad heeft hierover een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd op initiatief van minister van Ambtenarenzaken Inge Vervotte. 

Het ontwerp voert maatregelen uit het sectoraal akkoord uit zoals:

  • de opheffing van de beperking van de geldelijke anciënniteit die het gevolg is van leeftijdklassen bij de overgang naar een hoger niveau
  • de afstemming van de weddeschalen voor het niveau administratieve deskundige (BA) op die van technisch deskundige (BT)
  • de inpassing van de integratiepremie in de weddeschaal van niveau D

De overige aanpassingen zijn overgangsmaatregelen of tekstaanpassingen.