15 jan 2010 11:28

Personeel overheidsdiensten

Afwijking van de diplomavereiste voor aanwervingen door gemeenschappen en gewesten

Afwijking van de diplomavereiste voor aanwervingen door gemeenschappen en gewesten

Gewesten en gemeenschappen kunnen binnenkort afwijken van bepaalde diplomavereisten bij de aanwerving van personeel. De ministerraad heeft hierover op voorstel van minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven Inge Vervotte een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd (*).

De gewesten en gemeenschappen zullen personeel kunnen aanwerven op basis van competenties die buiten het diploma zijn verworven, net zoals beslist is op federaal niveau in het ontwerp van koninklijk besluit van 4 december 2009. Bepaalde selectieprocedures kunnen zo toegankelijk worden voor kandidaten die houder zijn van een getuigschrift van generieke competenties verworven buiten diploma.

(*) ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2000 tot bepaling van de algemene principes van het administratief en geldelijk statuut van de rijksambtenaren die van toepassing zijn op het personeel van de Diensten van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en van de Colleges van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en van de Franse Gemeenschapscommissie, alsook op de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen.