20 apr 2007 17:00

Personeel van de Veiligheid van de Staat

Gelijkstelling van verschillende mandaten met een vaste benoeming

Gelijkstelling van verschillende mandaten met een vaste benoeming

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed tot uitvoering van artikel 8, § 1, derde lid, en § 2, vierde lid, van de wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen, met betrekking tot het personeel van de Veiligheid van de Staat. Minister van Pensioenen Bruno Tobback diende dit voorstel in. Het ontwerp stelt het mandaat van directeur van de operaties en het mandaat van directeur van de operaties en van afdelingscommissaris, verantwoordelijke van een bijzondere eenheid, gelijk met een vaste benoeming. Die gelijkstelling heeft tot gevolg dat men bij de berekening van het pensioen rekening zal houden met de wedde die verbonden is aan deze mandaten. Het ontwerp vult bovendien de lijst van weddensupplementen aan met de aanvullende wedde, toegekend aan de directeur van de operaties. Hetzelfde wordt gedaan voor de functietoelage, toegekend aan de afdelingscommissaris, verantwoordelijke van een bijzondere eenheid en aan directeur van de operaties. De toelagen zullen dus in aanmerking komen voor de pensioenberekening voor de periodes tijdens dewelke ze toegekend werden.