27 apr 2007 17:00

Personeelsplan federale overheidsdiensten

Controle op de uitvoering van het personeelsplan van de federale overheidsdiensten door de Inspectie van Financiën - tweede lezing

Controle op de uitvoering van het personeelsplan van de federale overheidsdiensten door de Inspectie van Financiën - tweede lezing

De ministerraad ging in tweede lezing akkoord met het ontwerp van koninklijk besluit dat minister van Begroting Freya Van den Bossche en minister van Ambtenarenzaken Christian Dupont voorstelden over de controle op de uitvoering van het personeelsplan van de federale overheidsdiensten, programmatorische overheidsdiensten en diensten die ervan afhangen door de Inspectie van Financiën. Het ontwerp bepaalt het kader van de controle van de personeelsplannen en aanwervingen. De controle op de aanwerving van statutairen wordt versoepeld, als aan een aantal voorwaarden is voldaan. Bij de aanwerving van contractuelen komt er ook een versoepeling maar enkel voor de vervangingscontractuelen. Die twee soorten van aanwerving moeten niet meer op voorhand worden voorgelegd aan de Inspectie van Financiën. Die zullen naderhand bij steekproef nagaan of de wettelijke en reglementaire bepalingen zijn nageleefd. Het ontwerp regelt ook hoe de Inspectie van Financiën controles uitvoert op de uitvoering van het personeelsplan en op de eerbiediging van de beperkingen van de personeelsenveloppe.