16 sep 2011 12:22

Pesticiden en biociden

Duurzaam gebruik en risicobeperking van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Duurzaam gebruik en risicobeperking van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de uitvoeringswijze vaststelt van het federale programma voor het duurzame gebruik en de risicobeperking van gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

Het ontwerp omschrijft de werking van het toekomstige federale reductieprogramma in overeenstemming met richtlijn 2009/128 en de wet over de productnormen (*). Het programma wordt uiterlijk tegen 26 november 2012 via ministerieel besluit vastgesteld. Het koninklijk besluit van 22 februari 2005 betreffende het eerste reductieprogramma van de gewasbeschermingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik en de biociden wordt opgeheven.

Verkopers van pesticiden (gewasbeschermingsmiddelen en/of biociden) voor niet-professioneel gebruik moeten in hun verkooppunt algemene informatie over pesticiden aanbieden, zoals ze in het federaal reductieprogramma zal worden vastgesteld.

(*)
- richtlijn 2009/128 van het Europees Parlement en van de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van een kader voor communautaire actie ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden
- wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid.