18 mei 2017 16:17

Plaatsing en algemene uitvoeringsregels van de concessieovereenkomsten

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel een ontwerp van koninklijk besluit goed over de plaatsing en de algemene uitvoeringsregels van de concessieovereenkomsten.

Het ontwerp van koninklijk besluit beoogt de uitvoering van de wet van 17 juni 2016 inzake de concessieovereenkomsten en legt de laatste hand aan de omzetting van richtlijn 2014/23/EU in Belgisch recht. Het vormt het laatste koninklijk besluit dat verplicht in werking moet treden met de reeds gepubliceerde wetten van 17 juni 2016 (betreffende de overheidsopdrachten en de concessieovereenkomsten) en met andere uitvoeringsbesluiten, die al werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad of binnenkort zullen worden gepubliceerd, namelijk:

  • de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren
  • de plaatsing van overheidsopdrachten in de speciale sectoren
  • het koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 houdende algemene uitvoeringsregels
  • de bepalingen inzake bestuur

Door te voorzien in duidelijke regels voor de plaatsing van concessieovereenkomsten, maakt de Europese richtlijn een einde aan de rechtsonzekerheid in dit domein alsook aan de belemmeringen voor de vrije dienstverlening, die de werking van de interne markt verstoren. De regels voor concessies zijn eenvoudig en soepel. Ze moeten toelaten deze categorie van contracten te onderscheiden van de overheidsopdrachten, zonder overdreven administratieve lasten te creëren. Dit aangepast, evenwichtig en flexibel juridisch kader zou bijgevolg een effectieve en niet-discriminatoire toegang tot de markt moeten verzekeren voor alle ondernemers.

De doelstellingen van het ontwerp van koninklijk besluit zijn de volgende:

  • de afwezigheid van rechtszekerheid verhelpen
  • een gepast, evenwichtig en flexibel juridisch kader scheppen
  • de toegangsmogelijkheden voor de KMO’s verbeteren
  • de huidige bepalingen inzake concessies van openbare werken opheffen en vervangen en de dienstenconcessies beheren
  • een enig regime voorzien dat van toepassing is op de concessieovereenkomsten, zowel werken als diensten

Het ontwerp is alleen van toepassing op de concessies met een waarde die gelijk is aan of hoger is dan 5 225 000 euro.

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.