28 okt 2022 17:53

Plafond op de marktinkomsten van elektriciteitsproducenten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten een voorontwerp van wet goed tot invoering van een plafond op de marktinkomsten van elektriciteitsproducenten.

Het voorontwerp heeft als doel om een plafond op te leggen aan de inframarginale elektriciteitsproducenten en het surplus aan inkomsten boven dit plafond te herverdelen over de eindafnemers van elektriciteit, in toepassing van de Europese Verordening (EU) 2022/1854 inzake de overwinsten in de elektriciteitssector en zoals aangepast aan de Belgische context.

De toepassingsperiode loopt van 1 augustus 2022 t.e.m. 30 juni 2023. Het plafond wordt vastgesteld op 130 euro/MWh

Een uitzondering op is voorzien:

  • voor producenten die een productiesteun genieten die varieert volgens de elektriciteitsprijs, wordt het plafond bepaald overeenkomstig de volgende formule: LCOE + 50 euro of het globale plafond
  • voor biomassa, biogas en afval zal een plafond van 180 euro/MWh gelden

Dit heeft betrekking op de marktontvangsten in verband met elektriciteit die is verkocht en geleverd tijdens de toepassingsperiodes, ongeacht de datum waarop het verkoopcontract is gesloten en ongeacht de markt. De betrokken producenten verstrekken de nodige gegevens aan de CREG door middel van aangiften. De CREG voert de nodige controles uit, stelt het bedrag van de heffing voor en maakt de beslissingen over aan de FOD Economie, die een betalingsbericht stuurt naar de schuldenaar. De FOD Financiën zorgt zo nodig voor de invordering van de heffing.

Het voorontwerp wordt voorgelegd aan de Raad van State voor advies binnen de vijf dagen.