17 jun 2022 16:15

Planning van het aanbod aan tandartsen: bijkomende kandidaten voor 2022

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed over de planning van het aanbod van de tandheelkunde.

Het koninklijk besluit van 19 augustus 2011 bepaalt voor elk jaar het maximum aantal kandidaten dat toegang heeft tot één van de beroepstitels voor beoefenaars van de tandheelkunde.

De planningscommissie medisch aanbod adviseert in haar advies van 10 maart 2022 om alle gediplomeerde tandartsen van de promotie 2022, inclusief het overtallig aantal gediplomeerden ten opzichte van de vastgelegde quota, de mogelijkheid van toegang tot een stageplaats te geven.

Bijgevolg wordt het koninklijk besluit van 2011 aangepast om, naast het aantal (228) dat al bepaald werd voor het jaar 2022, extra kandidaten toe te laten tot de stage voor tandartsen. Het aantal bijkomende kandidaten zal gelijk zijn aan het verschil tussen het aantal gediplomeerden in 2022 en het quotum voor dit jaar.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.