09 mei 2008 15:45

Planning van het medische aanbod

Numerus clausus voor studenten geneeskunde wordt verhoogd

Numerus clausus voor studenten geneeskunde wordt verhoogd

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx voorstelde over de planning van het medische aanbod.

Het is de planningscommissie die op basis van studies, onder andere van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg, voor 2014 tot 2018 het maximum aantal kandidaten vastlegt, dat toegang heeft tot een artsenopleiding waarvoor een RIZIV-nummer nodig is. 

De planning legt volgende quota's op: 1025 in 2014 en 1230 in 2015 tot 2018. Voor de verhouding tussen specialisten en huisartsen geldt niet langer een maximum percentage, maar een jaarlijks minimumaantal huisartsen: 300 tot 2014 en 360 van 2015 tot 2018. De commissie stelt ook voor om een minimum aantal specialisten te behouden voor kinderpsychiatrie, acute en urgentiegeneeskunde en om na te gaan of ook andere specialisaties een minimum moeten hebben. 

Op die manier kunnen de overtallige studenten geneeskunde in de planning van de gemeenschappen tot 2018 worden geïntegreerd. Op het einde van hun studie kunnen ze dan een RIZIV-nummer bekomen, als antwoord op het tekort dat in bepaalde zones en sectoren wordt verwacht. 

In haar planning houdt de planningscommissie die samengesteld is uit vertegenwoordigers van universiteiten, beroepsverenigingen, ziekenfondsen en experts, rekening met heel wat factoren: de behoeften in bepaalde gebieden, de behoeften van de bevolking, de sociologische wijzigingen van het beroep zoals de vergrijzing, de vervrouwelijking en de groepspraktijken. De studie van het Federaal kenniscentrum voor gezondheidszorg verschaft heel wat informatie over de vraag en het aanbod van artsen in België.

De Vlaamse gemeenschap organiseert een toegangsexamen voor de studie geneeskunde, maar houdt geen rekening met de federale quota. Langs Franstalige zijde bestaat er sinds drie jaar een selectie aan het einde van het eerste jaar op basis van de quota. De federale overheid zal nu met de gemeenschappen overleggen om het selectiesysteem van studenten geneeskunde te harmoniseren.