18 nov 2013 15:11

Plichtenleer van de psycholoog

De ministerraad keurt op initiatief van minister van Middenstand, Zelfstandigen en Kmo's Sabine Laruelle een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de voorschriften voor de plichtenleer van psychologen vastlegt.

De plichtenleer heeft als doel de patiënten te beschermen, de waardigheid en de rechten van de persoon te eerbiedigen en de kwaliteit van de diensten van psychologen te waarborgen.

De plichtenleer regelt voornamelijk:

  • het beroepsgeheim
  • de eerbieding van de waardigheid en de rechten van de patiënt
  • de verantwoordelijkheid van de psycholoog
  • de integriteit en de eerlijkheid van de psycholoog

Het ontwerp voert het voorontwerp van wet uit tot wijziging van de wet van 8 november 1993, die voorschrijft dat psychologen een plichtenleer dienen te respecteren, waarvan de regels bij koninklijk besluit worden vastgelegd (zie persbericht van de ministerraad van 5 juli 2013).

De plichtenleer werd uitgewerkt in overleg met de Psychologencommissie en de erkende beroepsverenigingen die de psychologen vertegenwoordigen. Het ontwerp wordt aan de Raad van State voorgelegd.