24 jan 2005 01:00

Politiezone Hoeilaart/Overijse: terugblik 2004

Politiezone Druivenstreek Hoeilaart / Overijse

Politiezone Druivenstreek Hoeilaart / Overijse

24/01/2005 POLITIEZONE HOEILAART / OVERIJSE : TERUGBLIK 2004 Naar aanleiding van de nieuwjaarsreceptie op vrijdag 21/01/2005 werden de eerste globale cijfers voor 2004 berekend. Uit deze cijfers blijkt het volgende: Algemeen: criminaliteit De totaal geregistreerde criminaliteit op het grondgebied van de Politiezone komt op 3622 feiten (2544 Overijse - 1078 Hoeilaart). Dit aantal is een minder dan in 2003 waar 4040 feiten werden geregistreerd. In totaal werden 101 aanhoudingen verricht: 69 gerechtelijke aanhoudingen (42 in 2003) en 32 bestuurlijke aanhoudingen (44 in 2003). Aanpak prioriteiten: diefstalproblematiek - verkeersveiligheid. Het aantal diefstallen in woningen/pogingen zet in 2004 zijn dalende trend lichtjes voort, hoewel minder spectaculair dan in 2003 toen bijna een halvering werd vastgesteld in vergelijking met 2002. Desalniettemin blijft het aantal diefstallen net zoals in omliggende politiezones hoog nl. 299 feiten, waarvan 212 diefstallen in woning en 87 pogingen tot diefstal in woning. In de gemeente Hoeilaart werden 113 feiten vastgesteld, in Overijse 186. Ter vergelijking: in 2003 werden 327 diefstallen in woning of poging hiertoe vastgesteld en in 2002 maar liefst 630 feiten. In het kader van het actieplan diefstallen werden onder meer: - 4661 afwezigheidstoezichten uitgevoerd (4971 in 2003); - 80 herbezoeken uitgevoerd (adviesverlening omtrent beveiliging van een woning na een diefstal); - 38 maal werd pro-actief (d.i. op vraag van een bewoner) technopreventief advies verleent; - er werden 371 preventieve patrouilles uitgevoerd. Ook de autocriminaliteit blijft een belangrijk aandachtspunt in onze politiezone: in 2004 werden 14 diefstallen van voertuigen vastgesteld (in 2003: 17) en 143 diefstallen in voertuigen. Dit betreft een aanzienlijke stijging in vergelijking met 2003 toen er 57 feiten geregistreerd werden. In de aanpak van de autocriminaliteit en de strijd tegen rondtrekkende dadergroeperingen is zone-overschrijdende samenwerking dan ook een belangrijk element. Het A.I.K. (Arrondissementeel Informatie Kruispunt) is in dit opzicht van grote waarde. Deze dienst vergaart informatie uit alle zones en maakt op basis hiervan strategische analyses. Deze informatiedoorstroming zorgt ervoor dat we doeltreffender kunnen ingrijpen. Verkeersveiligheid is zowel op nationaal niveau als in deze Politiezone een prioriteit. Er worden blijvende inspanningen geleverd ter verhoging van de verkeersveiligheid: - in het kader van rijden onder invloed werden 12 alcohol-acties uitgevoerd, waarbij 1048 voertuigen gecontroleerd werden, 9 alarm en 17 positief bevonden. - in de aanpak van foutief en storend parkeren werden 146 acties uitgevoerd waarbij 786 PVs werden opgesteld (261 in Hoeilaart en 525 in Overijse). - snelheidscontroles: er werden 19 acties uitgevoerd waarbij 9718 voertuigen gecontroleerd werden en 236 PVs werden opgesteld. Dit aantal is aanzienlijk minder dan in 2003 waar 15.885 voertuigen gecontroleerd werden, doch het aantal opgestelde PVs is gelijklopend nl. 248). Op te merken hierbij is dat het aantal snelheidscontroles in de loop van 2005 zal opgevoerd worden dankzij de aankoop van een eigen snelheidsmeter via het verkeersboetefonds. Ondanks zware inspanningen is het aantal verkeersongevallen hoog: 131 ongevallen met lichamelijk letsel, 215 met materiële schade. Dit aantal is gelijklopend met het aantal ongevallen in 2003. Voor overige overtredingen m.b.t. verkeer (controle boorddocumenten, gordel, voertuiglichten,.) werden 470 PVs opgesteld in 2004 (in 2003: 323). Personeel In 2004 werden 12 inspecteurs en 6 medewerkers administratief personeel aangeworven (3 aanwervingen niveau c (waarvan 1 technopreventief adviseur), 1 calog B (ICT) en 2 halftijds calog D (onderhoud). Er vertrokken in 2004 7 inspecteurs en 1 hoofdinspecteur via mobiliteit. Vanuit de federale politie (Dienst Algemene Reserve) werden in de loop van 2004 in totaal 7 inspecteurs gedetacheerd naar onze politiezone om de niet ingevulde betrekkingen in te vullen. Organisatie De verhuis naar een nieuw hoofdcommissariaat in september 2004 is voor de politiezone één van de meest belangrijke aandachtspunten geweest in 2004. Aansluitend bij de verhuis werden ook een aantal andere organisatorische wijzigingen doorgevoerd: de inzet van administratief personeel voor de onthaalfunctie, een reorganisatie van de verhoordienst, een nieuwe ondersteunende, sturende rol door een leiding eerste lijn (hoofdinspecteurs). Vooruitzichten 2005 - voorzetten beleid in het domein veiligheid : m.n. de actieplannen: verkeer en diefstallen - nieuwe aandachtspunten in het domein interne werking nl verbeterprojecten rond: wijkwerking, onthaal, opleidingsplan, communicatie, klachtenbeheer, financieel management,.