12 jun 2015 15:12

Preciseren van de functie van bemiddelaar in het kader van de wet houdende organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO's Willy Borsus een voorontwerp van wet goed dat tot doel heeft de definitie van bemiddelaar die in de wet van 11 februari 2013 houdende organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar vermeld staat, te verduidelijken. 

Het voorontwerp heeft als doel te verduidelijken dat de handelsagent, gemachtigd door een enkele  opdrachtgever die een erkend aannemer is, die een bepalende bijstand verleent met het oog op het tot stand komen van een overeenkomst van verkoop, aankoop, ruil of overdracht van onroerende goederen of van onroerende rechten waarvan zijn opdrachtgever de eigenaar of titularis is, geen bemiddelaar is in de zin van de wet van 11 februari 2013 en bijgevolg niet onder het toepassingsgebied valt. 

Deze precisering wordt gemotiveerd door het feit dat de wetgeving van 2013 enkel de reorganisatie van het beroep van vastgoedmakelaar in drie verschillende activiteiten beoogde. Op grond van de definitie van het concept bemiddelaar, zoals bepaald in het huidige artikel 2, 5°, is het echter niet mogelijk met voldoende rechtszekerheid te kunnen concluderen dat een bemiddelaar die voor rekening van eenzelfde derde optreedt niet kan beschouwd worden als iemand die een activiteit als vastgoedmakelaar-bemiddelaar uitoefent. 

Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 11 februari 2013 houdende organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar