22 dec 2023 20:41

Premiesysteem voor artsen- en tandartsen binnen de federale overheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een premiesysteem creëert voor artsen- en tandartsen binnen de federale overheid.

Voor bepaalde functies, zoals artsen en tandartsen, is het steeds moeilijker om voldoende gekwalificeerde personeelsleden te vinden en te behouden, terwijl deze functies van essentieel belang zijn voor de goede werking van de diensten.

Om hieraan tegemoet te komen, bepaalt dit ontwerp van koninklijk besluit een premiesysteem voor de artsen- en tandartsen binnen de federale overheid.

Het ontwerp zal ter onderhandeling worden voorgelegd aan de vakbonden van het Comité voor de federale, de gemeenschaps- en de gewestelijke overheidsdiensten.