27 jun 2005 13:00

Presentatie van het rapport 'Belgisch global change onderzoek 1990 –2002 : assessment- en integratierapport' en de bijbehorende synthese

28 juni 2005, Paleis der Academiën, Hertogstraat 1, 1000 Brussel - Resultaten van global change onderzoeksactiviteiten die uitgevoerd werden tussen 1990 en 2002 en ondersteund werden door het Belgisch Federaal Wetenschapsbeleid

28 juni 2005, Paleis der Academiën, Hertogstraat 1, 1000 Brussel - Resultaten van global change onderzoeksactiviteiten die uitgevoerd werden tussen 1990 en 2002 en ondersteund werden door het Belgisch Federaal Wetenschapsbeleid

Resultaten van global change onderzoeksactiviteiten die uitgevoerd werden tussen 1990 en 2002 en ondersteund werden door het Belgisch Federaal Wetenschapsbeleid ondergingen in 2003 en 2004 een assessment en integratie. Dit proces betrof een selectie van wetenschappelijke informatie van de onderzoeksprojecten die zich beperkte tot lange termijn natuurwetenschappelijk onderzoek, hetgeen werd uitgevoerd door een groep van wetenschappelijke redacteuren afkomstig van openbare Belgische onderzoeksinstellingen en het Federaal Wetenschapsbeleid in nauwe samenwerking met Belgische onderzoeksgroepen. Het resulteerde in de volgende twee rapporten: - "Belgian global change research 1990 - 2002 : Assessment and integration report" - "Belgisch global change onderzoek 1990 - 2002 : Synthese van het assessment en integratiereport" (ook beschikbaar in het Engels en het Frans) De vier thematische hoofdstukken (Veranderingen in de samenstelling van de atmosfeer, Klimaatverandering, Rol van de oceaan in global change, en Impact van global change op ecosystemen) in het assessment- en integratierapport zijn opgezet rond beleidsrelevante vragen en antwoorden. Behalve een overzicht van de door onderzoek ontwikkelde beleidsondersteunende instrumenten en neutraal advies vermeldt dit 'state-of-the-art' kennisdocument ook de relevante wetenschappelijke kennis en expertise die in België aanwezig is. Het tracht tevens uit te leggen welke de uitdagingen zijn waarvoor global change ons plaatst; welke de inzichten zijn van Belgische en internationale wetenschappers omtrent global change en diens impact, welke hun onderzoeksresultaten zijn en hoe die optimaal kunnen bijdragen tot beleidsontwikkeling en besluitvorming. Op 28 juni 2005 in de namiddag worden in het Paleis der Academiën deze publicaties voorgesteld onder meer aan personen die het beleid inzake leefmilieu en aanverwante domeinen voorbereiden, diverse adviesraden, wetenschappers en medewerkers actief in global change onderzoek binnen de PODO programma's. De wetenschappelijke redacteuren van het rapport zullen hun thema's kort toelichten met nadruk op Belgische bevindingen en hun impact op het beleid. Nadien is er een paneldiscussie voorzien waarbij een panel bestaande uit de bovenstaande sprekers, een aantal Belgische experts die betrokken zijn in de interface tussen onderzoek en beleid inzake leefmilieu en beleidsambtenaren waarbij ook interactie met het publiek in de zaal plaatsvindt. Het panel zal debatteren over een aantal aan het boek gerelateerde onderwerpen met nadruk op global change onderzoek en haar relatie tot beleid, zoals: wetenschappelijke communicatie naar het beleid toe en naar het grote publiek en ervaringen m.b.t. de overdracht van onderzoeksbevindingen en beleidsontwikkeling en -uitvoering. We verwachten een publiek van ongeveer 200 deelnemers: mensen die het beleid inzake leefmilieu en aanverwante domeinen voorbereiden, experts uit diverse (beleids) adviesraden, wetenschappers (onder meer leden van de nationale comités van de Academie) en hun medewerkers. Plaats: Paleis der Academiën, Hertogstraat 1 1000 Brussel Meer: Onderzoekprogramma "Global change, ecosystemen en biodiversiteit" http://www.belspo.be/belspo/fedra/prog.asp?l=nl&COD=EV Perscontact: Patrick RIBOUVILLE patrick.ribouville@belpso.be 02 238 34 11 voor dit dossier: Martine VANDERSTRAETEN martine.vanderstraeten@belspo.be 02 238 34 11