26 okt 2007 11:00

Preventieve diplomatie

Financiering van initiatieven van de preventieve diplomatie

Financiering van initiatieven van de preventieve diplomatie

De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht om een aantal initiatieven inzake preventieve diplomatie te financieren op de begroting 2007 van de FOD Buitenlandse Zaken. 1. Vredesopbouw en diamanthandel – Kimberley Process Het Kimberley Proces Certificatieschema (KPCS) is een samenwerkingsverband om conflictdiamanten uit het internationale handelsverkeer te verbannen. Als huidig KPCS voorzitter organiseert de Europese Commissie de jaarlijkse plenaire vergadering. Een seminarie voor lokale NGO's en overheden gaat eraan vooraf. Beide evenementen vinden plaats van 3 tot 8 november in het Egmontpaleis in Brussel. 2. Efficiënt en billijk beheer van natuurlijke rijkdommen - Afrika De International Land Coalition (ILC), een internationale coalitie voor de toegang tot grond, organiseert eind oktober 2007 een pan-Afrikaanse vergadering in Nairobi (Kenia) waar men een regionale strategie over de toegang tot grond en conflictpreventie zal uitwerken. 3. Efficiënt en billijk beheer van natuurlijke rijkdommen - DRC De Columbia Law School Human Rights Clinic onderneemt een onafhankelijke doorlichting van de mijncontracten in de DRC. Tegelijkertijd ondersteunt het Carter Center de interministeriële commissie en de Congolese Autoriteiten bij de eigen doorlichting en bij de eventuele herziening van de contracten. Het project zal ook een transparante dialoog tussen alle stakeholders promoten. 4. Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij – DRC Dit project draagt bij tot een lokale en duurzame oplossing voor de problematiek van vluchtelingen en andere displaced persons die terugkeren naar hun land of streek van herkomst. 5. Bemiddeling bij dreigende en lopende conflicten – processen van vredesdialoog en (inter)nationale verzoening - crisisbeheer – Soedan/België Op vraag van de Soedanese Regering zullen een tiental jonge diplomaten uit Soedan (vijf uit het zuiden, vijf uit het noorden) een vormingsprogramma van een week volgen. De opleiding komt tot stand in nauwe samenwerking met het Egmontinstituut. 6. Opbouw / versterking van een legitiem en efficiënt veiligheidsapparaat – Tsjaad De VN zal als begeleidende maatregel van de Europese missie in het kader van het Europese veiligheids- en defensiebeleid de regering van Tsjaad bijstaan bij de oprichting en de opleiding van een bijzondere politiemacht. Die zal bevoegd zijn voor de handhaving van de orde in de vluchtelingenkampen en ermee geassimileerde zones. Ze zal humanitaire operaties begeleiden en het vrije en veilige verkeer van humanitair personeel verzekeren. 7. Ontmijning en non-proliferatie - Landmine Monitor Het Internationaal Observatorium voor Landmijnen kan beschouwd worden als een autoriteit op het vlak van de opvolging van het beleid inzake antipersoonsmijnen. Zoals elk jaar is er een bijdrage in de financiering van het jaarrapport via de NGO Handicap International. 8. Eerbiediging en bewustmaking van de mensenrechten- Moldavië De Internationale Organisatie voor Migratie wil verschillende instanties uit 12 EU-lidstaten samenbrengen om kennis en best practices te delen om de strijd tegen mensenhandel te versterken. De voornaamste activiteit is een netwerkings- en trainingsseminarie in Moldavië. 9. Eerbiediging en bewustmaking van de mensenrechten – Portaal internationaal humanitair recht De NGO Humanitarian Policy and Conflict Research (HPCR) wil een Franstalig webportaal rond internationaal humanitair recht uitbouwen dat deels gebaseerd op eigen onderzoek en informatiegaring en deels gelinkt is aan een bestaand Engelstalige portaal. 10.Opbouw van een democratische samenleving, ondersteuning van participatieve processen – België Het Centre Interdisciplinaire d'études de l'Islam dans le Monde Contemporain (CISMOC) organiseert een seminarie waarin een aantal actuele transformaties in de sjiitische wereld zullen worden beschouwd vanuit ideologisch en organisatorisch standpunt en vanuit het standpunt van de relaties met het soenisme en het Westen. 11. Vredesopbouw en gebruik van media - Afghanistan Via een bestaand en populair radioprogramma worden 6 maal per week educatieve boodschappen verspreid over conflictpreventie en geschillenbeslechting. De uitzendingen worden aangevuld met wekelijkse educatieve programma's en een maandelijks geïllustreerd magazine van 4.000 exemplaren. Er wordt speciale aandacht besteed aan de leefwereld van kinderen, vrouwenthema's en aan de dagelijkse situaties op het Afghaanse platteland. 12. Opbouw/versterking van overheidsinstellingen, bevordering van behoorlijk bestuur (good governance) - Afghanistan De Belgische NGO Solidarité Afghanistan Belgique draagt bij tot de kwaliteitsverbetering van het onderwijs in Afghanistan via trainingen, door beoordelings- en evaluatie-instrumenten te ontwerpen, door impactstudies uit te voeren en een aanbevelingsrapport te maken voor het Afghaanse Ministerie van Onderwijs. 13. Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij – Rusland De vzw Pax Christi Vlaanderen wil de civiele maatschappij in Rusland versterken en de verdraagzaamheid in de Russische samenleving bevorderen. Dit project wordt uitgevoerd met 2 Russische partnerorganisaties. Doel van het project is Russische jongeren en burgers bewust te maken van hun rechten, geweldloosheid te promoten en lokale verenigingen te versterken in hun vredesopbouwende capaciteiten. 14. Ontmijning en non-proliferatie – Small Arms Survey Het Zwitserse onderzoeksinstituut Small Arms Survey brengt jaarlijks een toonaangevende publicatie uit over de verspreiding van kleine en lichte wapens. Dit werk wordt in boekvorm uitgegeven. 15. Ontmijning en non-proliferatie – Jordanië De achtste conferentie van verdragspartijen bij de Mine Ban Convention zal van 18 tot 22 november 2007 in Jordanië plaatshebben. België levert een bijdrage voor de administratieve en financiële follow-up via het Geneva International Centre for Humanitarian Demining (GICHD). 16. Bemiddeling bij dreigende en lopende conflicten – processen van vredesdialoog en (inter)nationale verzoening – crisisbeheer – Midden-Oosten Het project Partners for Dialogue – EMES Forum, voorgesteld door het Europacollege, is een studieprogramma over de samenwerking tussen de EU, Israël en de Palestijnse gebieden. Het verenigt studenten van het Europacollega en Islamitische en Palestijnse studenten in Europese studies, die zich tijdens workshops en debatten zullen buigen over de samenwerking tussen Europa en het Midden-Oosten. 17. Herstel van schade als gevolg van een conflict – Midden-Oosten Dit is een initiatief van honderden Islamitische en Palestijnse families die rouwen om het verlies van naaste familieleden in het conflict. De leden van de Vereniging (per twee, één van elke gemeenschap) gaan naar Israëlische en Palestijnse scholen om een dialoog aan te gaan met 17-18-jarige scholieren met hun eigen persoonlijke geschiedenis als startpunt. 18. Opbouw van een democratische samenleving, ondersteuning van participatieve processen – Mongolië Dit project werd ontwikkeld door de Mongoolse NGO MONES (Mongolian Women's Fund) en heeft als doelstelling: - de bevolking van deze rurale provincies te sensibiliseren voor het probleem van huishoudelijk geweld; - de juridische bijstand voor de slachtoffers in deze regio te versterken; - en de capaciteit en expertise van de gerechtelijke instanties in deze provincies te ontwikkelen. 19. Eerbiediging en bewustmaking van de mensenrechten – ICJ De internationale Commissie van Juristen (ICJ) ontwikkelde in 2006 het programma 'Global Security and the Rule of Law' met de bedoeling de regeringen die betrokken zijn in de strijd tegen terrorisme te overtuigen dat ze de anti-terrorismemaatregelen, de rechtsregels, de mensenrechten en het humanitaire recht moeten respecteren. 20. Ontmijning en non-proliferatie – Colombia De United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) wil de Colombiaanse bijstaan in de strijd tegen kleine wapens. Het initiatief ontwikkelt strategieën op het vlak van opleiding, informatie, promotie, technische bijstand en regulering voor verschillende nationale instellingen. 21. Opbouw van een democratische samenleving, ondersteuning van participatieve processen – Turkije Dit project bestaat uit een opinieonderzoek dat wil nagaan hoe de Turkse jeugd denkt over de overheid, politieke deelname, jonge politici en zichzelf. De opiniepeiling zal ook de eisen, prioriteiten en perceptie van de Turkse jeugd onderzoeken ten overstaan van de EU, de VS en de globalisering. 22. Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij – Servië Het project werd ontwikkeld door de Hongaarse openbare stichting Chance for Stability, in nauwe samenwerking met de lokale NGO 'Vojvodina Centre for Human Rights', de provinciale overheid van Vojvoldina en de stad Novi Sad. Het doel van dit project is het verbeteren van het interetnische vertrouwen van de bevolking van de autonome provincie Vojvoldina.