20 jul 2006 17:00

Preventieve diplomatie

Financiering van initiatieven inzake preventieve diplomatie

Financiering van initiatieven inzake preventieve diplomatie

De ministerraad ging akkoord met het voorstel van Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht om volgende initiatieven inzake preventieve diplomatie te financieren op de begroting 2006 van FOD Buitenlandse Zaken: Bevordering van de mensenrechten – Rwanda Rwanda staat voor een hele reeks uitdagingen op het gebied van de mensenrechten. Sinds 1959 kent het land een reeks etnisch getinte moordpartijen en in de genocide van 1994 lieten achthonderdduizend mensen het leven. Sindsdien werd er enige vooruitgang geboekt in de bevordering van de mensenrechten. Zo bevestigt de Grondwet van 2003 bijvoorbeeld Rwanda's eerbiediging van de internationale mensenrechtenverdragen. Het Hoog Commissariaat voor de Rechten van de Mens wenst deze evolutie te verstevigen door een adviseur mensenrechten bij de VN-delegatie in het land aan te duiden. Die zal vanaf midden 2006 werkzaam zijn in Rwanda en wordt vanaf 2007 ingeschakeld in het Actie 2 –programma van de VN (versterken en mainstreamen van mensenrechtencapaciteit UN Country Teams). Vredesopbouw en nationale verzoening – Nigeria De NGO Total Care Unit probeert jongeren ertoe te brengen conflicten op een vreedzame manier op te lossen en hen ervan te weerhouden zich aan te sluiten bij één van de gewapende groeperingen. Een ander luik van hun actie bestaat uit het verschaffen van info over de controle van de grondstoffen. Het zijn immers de discussies over die grondstoffen (olie), het misbruik in de exploitatie en de bestemming van de opbrengsten die het conflict in de Delta regio voeden. Mensenrechten – Soedan Bij de institutionele heropbouw van Zuid-Soedan moet men ook bijzondere aandacht schenken aan de versterking van de rechtsstaat. Het project van Advocaten zonder Grenzen en RCN Justice & Démocratie bevordert de toegang tot het gerecht voor de meest kwetsbare groepen in de Soedanese maatschappij en de strijd tegen straffeloosheid voor ernstige inbreuken op de mensenrechten. Vredesopbouw en nationale verzoening – Soedan Behalve expertise is er in Zuid-Soedan ook een enorme behoefte aan materiële steun. De NGO Close the Gap, gespecialiseerd in het leveren van computers aan ontwikkelingslanden, kan met de levering van een driehonderdtal PC's een nuttige bijdrage leveren aan het parlement, de ministeries, de lokale NGO's en de Universiteit van Juba. Bevordering sociaal overlegmodel - Zuidoost-Europa In het kader van het Boekarestproces zetten de drie Belgische vakbonden het project 'De syndicale actie in het Boekarestproces' voort in 2006 en 2007. De doelstelling is hetzelfde gebleven: de verdere uitbouw van een syndicaal luik aangezien de deelname van de lokale sociale partners essentieel is voor het welslagen ervan. Het voorstel (laatste fase die het project beëindigt) behoudt een parallelle structuur met het gouvernementele luik (voortzetting ervan voorgelegd aan de ministerraad van 14 juli 2006). Dit project is een voorstel van de Minister van Werk. Bevordering van de mensenrechten – Extraterritoriale bevoegdheid In het kader van het mandaat van de Speciale Vertegenwoordiger van de VN John Ruggie (mensenrechten en transnationale bedrijven) wordt een seminarie georganiseerd rond extraterritoriale bevoegdheid. Het wordt een gespecialiseerd seminarie met 25 internationale juristen dat in het najaar in Brussel zou doorgaan in samenwerking met de VUB en UCL. Ontmijning en ontwapening – Kazachstan Binnen de NAVO werd een trust fund opgericht voor de vernietiging van 27.000 SALW stocks en MANPADS in Kazachstan, een belangrijke OVSE-partner zodat het initiatief ook relevant is in de context van het Belgische OVSE-voorzitterschap. Het zijn de VS die dit project in grote mate leiden en financieren. Ontmijning en ontwapening - Strijd tegen kleine wapens Het project van de Fondation Oscar Arias pour la Paix et le Développement humain wil in Centraal-Amerika (Costa Rica, Panama, El Salvador, Nicaragua, Honduras en Guatemala) een sensibiliseringscampagne opzetten over kleine wapens. Het is vooral gericht op jongeren van de middelbare school. Het wijst hen op de impact van dergelijke wapens op hun leven. Conflictpreventie en –bemiddeling – Kirgizië De NGO Foundation for Tolerance International ontwikkelde een project inzake 'Early Warning for Violence Prevention' om te anticiperen op mogelijke conflicten via een efficiënte opvang van bepaalde waarschuwingssignalen. Het idee om dit project in Kirgizië op te zetten ontstond na de revolutie van maart 2005. Er wordt nauw samengewerkt met de civiele maatschappij.