11 mei 2007 17:08

Preventieve diplomatie

Financiering van initiatieven inzake preventieve diplomatie

Financiering van initiatieven inzake preventieve diplomatie

De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht om de initiatieven inzake preventieve diplomatie te financieren op de begroting 2007 van FOD Buitenlandse Zaken. 1. Vredesopbouw en nationale verzoening – Kosovo Kosovo Property Agency (KPA) werd opgericht onder het gezag van de VN-missie UNMIK in Kosovo. De KPA-gazette communiceert over de lopende geschillen en uitspraken over bezette en verloren eigendommen in Kosovo via krantenbijlages, een website en informatieverspreiding in gerechtshoven en gemeentebesturen. 2. Vredesopbouw en nationale verzoening - Kosovo De ministerraad ging op 23 november 2006 akkoord met de financiering van de bouw van gemeenschapscentrum Bosniak Mahala in Mitrovica. Het huidige project ontwikkelt activiteiten in dat centrum. Twee NGO's, Mundesia, een Kosovaars-Albanese en Womens business association, een Kosovaars-Servische NGO, plannen cursussen en vormingen voor een 300-tal personen uit de verschillende gemeenschappen in de wijk. Het doel is het sociaal economische statuut te verbeteren en inkomensgenererende activiteiten uit te werken. 3. Vredesopbouw en nationale verzoening - Kosovo De NGO's Community Building Mitrovica (Kosovo-Mitrovica) en Youth Initiative for Human Rights (Servië-Belgrado) organiseren met de steun van de verbindingsofficier van het ISHY in Kosovo een uitwisseling van verslagen over het Haradinaj-proces voor het ISHY tussen Kosovaars-Albanese en Servische persorganen. Die berichten uit Den Haag en ook over de impact van het proces op de lokale gemeenschappen in Kosovo en Zuid-Servië. 4. Vredesopbouw en nationale verzoening – Kroatië Het project van het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR) Building sustainable communities in the area of return heeft als doel de sociale cohesie en het samenleven in de verschillende getroffen regio's te verbeteren. Het bevordert de reïntegratie van Servische vluchtelingen en richt een sociaal netwerk op binnen de vluchtelingengemeenschap. Het streeft ernaar het verlies van potentiële human resources in de terugkeerzones te voorkomen. Het HCR zal daarom verschillende seminaries, ontmoetingen en vormingen organiseren, om de noden te definiëren en ervaringen te delen. 5. Bevordering van mensenrechten - Turkije De Turkse NGO KA-MER-DER(Kadin Merkezi Danisma Denergi) organiseert een project om de leefomstandigheden van vrouwen in het zuidoosten van Turkije te verbeteren en hun emancipatie te bevorderen. Dankzij dat project kunnen vrouwen zich bevragen over hun traditioneel statuut en krijgen ze steun tijdens hun veranderingsproces door het Programme of Group Activities Designed for Consciousness about Human rights of Women. Daarnaast beantwoordt het project de dringende vragen van vrouwelijke slachtoffers van geweld en creëert het een structuur die hen daarin zal ondersteunen. 6. Bevordering van de mensenrechten - Turkije De Turkse NGO ARI voert verschillende projecten uit om Turkse jongeren te stimuleren hun kennis van de democratie en van de EU te verbeteren en hun deelname aan het democratisch systeem te bevorderen. Het project Raising Awareness on the Importance of Voting organiseert een grote mediacampagne om de jongeren aan te moedigen te gaan stemmen. 7. Vredesopbouw en nationale verzoening – Tunesië De Fondation Temimi pour la recherche scientifique et l'information organiseert in de loop van 2007 een congres over de rol van de wetenschappelijke instellingen en de civiele maatschappij in de multiculturele dialoog en de Europees-Maghrebijnse uitwisseling. Dat congres zal de verschillende huidige en toekomstige problemen van de dialoog behandelen waar tot nu toe al regels en grondprincipes voor zijn gedefinieerd. 8. Bevordering van de mensenrechten- Marokko Het project van het Centre d'Action pour le Développement des Relations euro-méditerranéennes vzw heeft als doel de jonge (8 tot 16 jaar) en kwetsbare bevolking uit de regio's Chaouia-Ourdigha en Tadla-Azilal bewust te maken voor de gevaren van clandestiene emigratie via aangepaste ludieke pedagogische activiteiten en instrumenten. 9. Vredesopbouw en nationale verzoening - Irak De bescherming van het personeel van de Bijstandsmissie van de Verenigde Naties in Irak (UNAMI) bestaat uit 3 niveaus: de 'inner ring' of bewaking, verzekerd door Fijische militairen en gefinancierd door de VN, de 'middle ring' of intermediaire bescherming verzekerd door Roemeense en Georgische troepen gefinancierd door een trust fund gecreëerd in 2004 en tenslotte de 'outer ring' verzekerd door de MNF-1. De fondsen van het trust fund voor de financiering van de middle ring zijn momenteel uitgeput. De VN hebben daarom de verschillende traditionele donoren voor dit fonds aangesproken, maar ook België in zijn hoedanigheid van lid van de Veiligheidsraad. 10. Bevordering van mensenrechten – Vietnam De NGO Maison du Droit franco-vietnamienne zal 3 seminaries over de advocatuur organiseren in Hanoi, Ho Chi Minh en Hué met ongeveer 50 deelnemers per sessie. De seminaries hebben als doel de vietnamese advocaten te sensibiliseren voor het belang van hun taak en als verdedigers van vrijheden hun aandacht te vestigen op een aantal kwesties zoals de deontologie van het beroep. 11. Bevordering van de mensenrechten – India De Indiase NGO National Domestic Workers' Movement, opgericht door de Belgische zuster Jeanne Devos, stelt een project voor dat zal uitgevoerd worden in een aantal dorpen in de deelstaat Maharashtra. Het project heeft als doel de capaciteit van de gemeenschapsorganisaties en stakeholders te versterken om uitbuiting van vrouwen en kinderen te voorkomen. Het organiseert ook opvang, bescherming en dienstverlening voor vrouwen en kinderen die uit mensenhandel werden gered. De voornaamste activiteiten van dit project zijn: media- en sensibiliseringscampagnes, opzetten van niet-formele educatiecentra, vorming en capaciteitsopbouw van basisorganisaties voor vrouwen... 12. Mensenrechten – Centraal Amerika De Internationale Organisatie voor Migratie heeft in nauwe samenwerking met het Central American Network against Violence against Women een regionaal project in 6 Centraal-Amerikaanse landen ondernomen. Het heeft als doel om gouvernementele en niet-gouvernementele vrouwenorganisaties in workshops samen te brengen om methodes aan te leren zodat ze op een gepaste wijze slachtoffers van mensenhandel kunnen opvangen. De overheden en de civiele maatschappij in de regio erkennen op dit ogenblik vrouwenhandel niet als een probleem van uitbuiting en er bestaan dus ook geen programma's om de slachtoffers te beschermen. 13. Democratisering – Rwanda De Canadese ontwikkelingssamenwerking heeft met de financiële steun van de Europese Commissie een seminarie over onderzoeksjournalistiek ingericht voor een 20-tal Rwandese journalisten van verschillende media. De instrumenten, methodologie en ethiek voor een transparante verslaggeving komen aan bod tijdens de vorming. Een van de doelstellingen is om een netwerk tussen journalisten te creëren zodat ze dagelijkse ervaringen kunnen uitwisselen. 14. Conflictpreventie en –bemiddeling – ACUNS summer school Academic Council on the United Nations System(ACUNS) is een vereniging van academici en mensen uit de praktijk geïnteresseerd in thema's verbonden met de VN. De 12-daagse workshop die in juli 2007 in Brussel doorgaat, heeft als doel de stand van zaken van de samenwerking tussen de VN en regionale organisaties te evalueren op het vlak van conflictpreventie, crisismanagement en post-conflict vredesopbouw. De bedoeling is om de doeltreffendheid en de doelmatigheid van de samenwerking te verbeteren. Het programma werd in overleg met de VN-dienst van de FOD Buitenlandse Zaken opgesteld. Op voorstel van minister van Justitie Laurette Onkelinx: 1. Versterking van de rechtsstaat – Bosnië-Herzegovina De ministerraad beslistte op 29 april 2005 de Belgische rechter Georges Reniers van 1 juli 2005 tot 30 juni 2006 naar het Staatshof van Bosnia-Herzegovina te detacheren. Dat hof speelt een belangrijke rol in de strijd tegen de georganiseerde misdaad en corruptie. Het mandaat van rechter Reniers werd verlengd van 1 juli 2006 tot 30 juni 2007. Nu wordt het met 2 jaar verlengd tot april 2009. De financiering geldt enkel tot april 2008. 2. Conflictpreventie en –bemiddeling – Israëlisch-Palestijnse conferentie: De conferentie Europe and the Resolution of the Arab-Israeli Conflict: A New Partnership for Peace wordt in Brussel georganiseerd door Action in the Mediterranean. Ze brengt Palestijnse en Israëlische parlementsleden, journalisten, vertegenwoordigers van de civiele maatschappij en van de privé-sector samen om na te denken over een uitweg voor het vredesproces in de regio en de rol die de Europese Unie daarin kan spelen. 3. Economische en sociale rechten van de vrouw en hun opname op de arbeidsmarkt - Marokko: Het project GEDES van de Association marocaine pour la promotion de l'entreprise feminine licht vrouwen in over hun recht op arbeid en sociale rechten. Het onderneemt acties om vrouwen die zich in een zorgelijke toestand bevinden in de arbeids- en handelscircuits op te nemen. 4. Project van de stichting Juzor om de jeugd te sensibiliseren voor de mensenrechten - Palestina 80 jonge Palestijnen kunnen deelnemen aan zomerkampen in Cisjordanië/ Jerusalem waar opleidingen over mensenrechten worden georganiseerd. De werkzaamheden van de Raad van europa dienen als referentiekader. 5. Bijdrage tot de bevordering van het recht op mentale gezondheid in de bezette gebieden - Israël Palestina Het project zal door middel van radiospots de Palestijnse bevolking die onderworpen is aan zware psychologische druk bewust maken van het recht op mentale gezondheid. 6. Ontheemde personen Diyarbakir - Turkije Het project zal een synergie tot stand brengen tussen de NGO's die op verschillende gebieden in de armste regio's van midden en Oost-Turkije actief hulp verlenen aan de bevolking, tussen de balies van advocaten en de plaatselijke universiteiten om duurzame en realistische oplossingen voor te stellen. Het project voert onderzoek, en ontwikkelt projecten en relalistische modellen in de armste landelijke en stedelijke gebieden die gebaseerd zijn op bestaande omstandigheden.