03 jul 2009 10:52

Preventieve diplomatie

Financiering van initiatieven inzake preventieve diplomatie

Financiering van initiatieven inzake preventieve diplomatie

Op voorstel van Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht ging de ministerraad akkoord om volgende initiatieven inzake preventieve diplomatie te financieren op de begroting 2008 van FOD Buitenlandse Zaken.

Eerbiediging en bewustmaking van de mensenrechten - Women for
Afghan women - Aisha - Family guidance center - Afghanistan
 

Dit project dat werd opgestart in 2007 is uniek in Afghanistan. De organisatie
heeft drie centra geopend  die vrouwen die het slachtoffer zijn van fysiek en ander geweld opvangen. De centra verlenen ze juridische bijstand en trachten hun families te betrekken bij het vinden van oplossingen. De directrice
van dit project is een Afghaanse net zoals alle personeelsleden van de centra
en verblijfplaatsen. In 2007 bestond de ploeg uit 15 personen, vandaag zijn
het er al 72. 

Herstel van schade als gevolg van een conflict - United Nations Register
of Damage (UNROD) - Support to the outreach and claim intake activities
of the United Nations Register of Damage - Israël 

UNROD, dat opgericht werd in januari 2007 door een VN-resolutie, registreert  de klachten over schade veroorzaakt door de bouw van de muur doorheen de Palestijnse gebieden. 600 klachten werden reeds geregistreerd. De doelstelling is een ploeg ter plaatse van 6 personen te financieren om het verzamelen van klachten verder te zetten. Het totaal aantal te registreren klachten wordt geraamd op 50 à 60.000. Het budget wordt begroot op 3,9 miljoen dollar voor de drie komende jaren. 

Herstel van schade als gevolg van een conflict - Parents circle, families
forum: Bereaved families supporting peace reconciliation and
tolerance - Dialogue meetings in Israeli and Palestinian communities –
Israël
 

'Parents Circle-Families forum' verenigt Israëlische en Palestijnse families
die familieleden hebben verloren tijdens het conflict. Het doel van
het project is 100 bijeenkomsten van leden van het Forum en van leerlingen
in Israëlische scholen te financieren en - in mindere mate wegens logistieke problemen - in Palestijnse scholen. 

Promotie van kinderrechten – Save the Children UK- Supporting the
development of coordinated, cost-effective and sustainable child protection services and promotion of community-based child welfare
approaches in Montenegro - Montenegro 

De capaciteit van de Montenegrijnse overheid om de bescherming van
kinderrechten adequaat te monitoren is nog erg zwak. De meest kwetsbare
kinderen (de Roma kinderen in het bijzonder) hebben geen volledige toegang tot het basisonderwijs, gezondheidszorg en sociale diensten en worden
bijgevolg blootgesteld aan armoede en discriminatie. Dit project beoogt door
middel van een mediacampagne het brede publiek en meer in het bijzonder
zij die beroepsmatig met kinderen bezig zijn bewust te maken van de  problematiek. Daarnaast worden eveneens pilootprojecten voor de
oprichting van gemeenschapsgebaseerde sociale diensten in 2 steden
(Podgorica en Herceg Novi) ondersteund. 

Opbouw van een democratische samenleving, ondersteuning van
participatieve processen - Fondation Hirondelle - Radio Okapi: Media for
Peace and Development in the Democratic Republic of Congo
 

Sinds haar oprichting in 1995 heeft de Zwitserse NGO Fondation Hirondelle
talrijke projecten op het vlak van onafhankelijke media opgezet, waarbij de
nadruk werd gelegd op de oprichting van radiostations in Afrikaanse
crisislanden. Zo ook Radio Okapi, dat in 2002 werd opgericht op basis van
een samenwerkingsakkoord tussen de MONUC en de Fondation Hirondelle,
met als voornaamste doel om de Congolese bevolking te informeren over de
verwezenlijkingen van de MONUC. Vandaag is ze het enige medium in de
DRC dat een nationale coverage heeft, en meteen ook het grootste
radiostation van het land. 

Herstel van schade al gevolg van een conflict – Culturea vzw - Projet
d’un film Documentaire – Histoire de Burundi 1850 à 1965 

In Burundi heerst een hernieuwde interesse voor de nationale geschiedenis.
Het land wil in het kader van de weg naar nationale verzoening haar
geschiedenis documenteren. In de nabije toekomst zal hierover in Burundi een nationaal debat worden georganiseerd over 'Waarheid en
Verzoening'. UNESCO leverde recent nog inspanningen om de geschiedenis
van Burundi te actualiseren. De vzw Culturea wil tegemoetkomen aan de
hernieuwde interesse en helpen om het pad naar verzoening en stabiliteit te effenen. Concreet omvat het project de realisatie van een historische documentaire van 52 minuten over de Burundese geschiedenis
van 1850 tot 1965. Met deze documentaire wil de vzw Culturea de
Burundese bevolking sensibiliseren over de recente geschiedenis
en bijdragen aan de inspanningen ter zake.

Promotie van kinderrechten - Deutsche Gesellschaft für Technische
Zusammenarbeit (GTZ)- Programme de lutte contre la traite et les pires formes de travail des enfants dans les plantations de cacao - Ivoorkust 

Er werd een bilateraal akkoord met Mali en Ivoorkust getekend om het probleem van kinderhandel en -uitbuiting in de cacaoplantages dat ongeveer 616.000 kinderen treft, in te dijken. Er werd eveneens gedreigd met een embargo op Ivoriaanse cacao indien de kinderarbeid zou blijven bestaan. Om de doelstelling van het Harkin-Engel protocol te halen dat stelt dat in minstens 50% van de productiezones kinderarbeid uitgeroeid moet worden, werd een beroep gedaan opontwikkelingssamenwerkingsorganisaties, waaronder GTZ. Sinds 2005 is GTZ gestart met het 'Projet de lutte contre la traite et les pires formes de travail des enfants (PLTTE)'. Het project heeft 5 doelstellingen:

  • sensibiliseren over de strijd tegen kinderarbeid en –uitbuiting,
  • oprichten van regionale comités samengesteld uit lokale leiders die het fenomeen moeten bestrijden,
  • slachtoffers identificeren met het oog op hun terugkeer naar hun familie of regio van oorsprong of met het oog op socio-economische re-integratie,
  • bestrijden van de armoede via onderwijs of socio-economische re-integratie
  • bewerkstelligen van synergie tussen alle acties van de verschillende lokale en regionale partners.

Eerbiediging en bewustmaking van mensenrechten- Frontline-
Protection and capacity building for at-risk human rights defenders -
Multi
 

Mensenrechtenverdedigers die een cruciale rol spelen in het promoten van
mensenrechten op lokaal, regionaal en internationaal niveau, worden de
laatste jaren met steeds moeilijker situaties geconfronteerd. Met dit project
beoogt Front Line een uitgebreid en sterk beschermingsprogramma voor
mensenrechtenverdedigers-in-gevaar uit te bouwen. Dit omvat o.a. een 24/24 telefoonlijn ter ondersteuning van mensenrechtenverdedigers,
beschermingscoördinatoren op het terrein, vormingen in persoonlijke
veiligheid en risico-analyse, digitale veiligheid en EU-richtlijnen en steun aan
de Saoedische mensenrechtenorganisatie Human Rights First Society.