09 mei 2008 15:45

Preventieve diplomatie

Financiering van initiatieven van de preventieve diplomatie

Financiering van initiatieven van de preventieve diplomatie

De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht om een aantal initiatieven inzake preventieve diplomatie te financieren op de begroting 2007 van de FOD Buitenlandse Zaken.

Bemiddeling bij dreigende en lopende conflicten, processen van vredesdialoog en (inter)nationale verzoening, crisisbeheer  in Bosnië-Herzegovina 

Het Bosnische Staatshof behandelt strafrechtelijke dossiers die vroeger onderworpen waren aan het Internationaal Joegoslavië Tribunaal. In die zin speelt het Staatshof een belangrijke rol in de strijd tegen straffeloosheid voor oorlogsmisdaden begaan in Bosnië in de jaren negentig.
Het Staatshof is nog niet voldoende uitgerust om die taak zelfstandig te
kunnen uitvoeren. Een actieve steun van de internationale gemeenschap is dus cruciaal. De Belgische rechter Reniers is nog tot eind april 2009 gedetacheerd bij het Staatshof.
België betaalt de dagvergoedingen uit. Die Belgische financiële tussenkomst loopt op 30 juni 2008 af, daarom wordt ze nu met maximum 10 maanden verlengd. 

Bemiddeling bij dreigende en lopende conflicten, processen van vredesdialoog en (inter)nationale verzoening, crisisbeheer in Bosnië-Herzegovina

Het Bureau van de Procureur voor Bosnië-Herzegovina behandelt oorlogsmisdaden die begaan werden in en rond Srebenica in juli 1995. Het onderzoekt individuele daders die tot op heden niet werden vervolgd en waarvan sommigen nog voor de politie in Srebenica werken. Er wordt één onderzoeker aangeworven die al ervaring heeft opgedaan bij het Internationaal Joegoslavië Tribunaal. De kosten omvatten zijn salaris, vrachtkosten, ziekteverzekering, tolk, kantooruitrusting en software. Als donor heeft België het recht om voor deze functie een Belgische rechercheur van de Federale Politie te selecteren. 

Eerbiediging en bewustmaking van de mensenrechten, opbouw/versterking van de overheidsinstellingen, bevordering van goed bestuur (good governance) in Kosovo

Het Ombudsperson Institution in Kosovo (OIK) is een onafhankelijk orgaan dat tot doel heeft om het respect voor mensenrechten in Kosovo te bevorderen en de transparantie van de Kosovaarse administratie te verzekeren. Het OIK behandelt geschillen van veronderstelde schendingen van de mensenrechten en van machtsmisbruik door de Kosovaarse instellingen. De onafhankelijkheid van het OIK is gewaarborgd in het 'Constitutional Framework for Provisional Self-Government'. 

Bemiddeling bij dreigende en lopende conflicten, processen van vredesdialoog  en (inter)nationale verzoening, crisisbeheer in Kosovo

Het Servisch-orthodoxe klooster van Sokolica is gelegen in Mitrovica, de hoofdplaats van de Servische enclave in noordelijk Kosovo. Er wonen zowel Serviërs als Albanezen. Het klooster kampt elke zomer met waterschaarste. Daarvoor zal men twee waterreservoirs bouwen. Vermits België regelmatig oproept tot verdraagzaamheid en respect voor het religieuze historische erfgoed in Kosovo, past de steunmaatregel volledig in het Belgische buitenlandse beleid. Bovendien is het een maatregel die vertouwen wekt, door het gebaar van steun aan de kosovaarse Serviërs vanuit de internationale gemeenschap.

Eerbiediging en bewustmaking van de mensenrechten - mondiaal 

Het Finse Institute for Human Rights vraagt extra ondersteuning voor de speciale rapporteur voor de bescherming van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden in de strijd tegen terrorisme,  Martin Scheinin. Elke rapporteur van de Mensenrechtenraad krijgt vanuit de OHCHR een administratieve ondersteuning. Maar die is ontoereikend om het mandaat op een efficiënte  wijze uit te oefenen. 

Eerbiediging en bewustmaking van de mensenrechten - Genève

De NGO International Services for Human Rights (ISHR) organiseert twee cursussen om de kennis en vaardigheden van mensenrechtenverdedigers uit het Zuiden te verdiepen en om hun organisaties uit te rusten met uitvoeringsstrategieën zodat ze in hun werk effectief gebruik maken van internationale mechanismen. Beide cursussen lopen gelijktijdig met de 7de en 9de zitting van de Mensenrechtenraad, zodat ze ervaring uit eerste hand kunnen opdoen. Ze kunnen er ook contacten leggen met elkaar en met andere actoren binnen de sector. 

Opbouw van een democratische samenleving, ondersteuning van participatieve processen - Pakistan 

De Pakistaanse NGO SACH is werkzaam in de krottenwijken van Rawalpindi en Islamabad en bij de vluchtelingen in de North Western Frontier Province. Met hun hulpverleningsprogramma's en vorming willen ze meer bewustzijn creëren over vrouwenrechten en wettelijke rechten. Daarnaast bieden ze vrouwelijke slachtoffers van geweld en discriminatie een juridische dienstverlening via een e-justice systeem met hulplijn, mobiele juridische teams, een webportaal... 

Eerbiediging en bewustmaking van de mensenrechten - Afrika

De internationale NGO Association for the Prevention of Torture (APT) verleent juridisch advies over het bestraffen van marteling. Ze organiseert ook vormingen over de werkwijze van de bewaking in gevangenissen, stelt adviezen voor over de oprichting en de werking van de National Preventive Mechanismes en neemt het op voor de invoering van wetgevende hervormingen, voor de ratificatie en voor het tot stand brengen van internationale verdragen. De financiering betreft drie projecten in Zuid-Afrika, Benin en Oeganda.