31 mrt 2006 12:00

Private en bijzondere veiligheid

Opleiding van de veiligheidsdiensten van de openbare vervoersmaatschappijen

Opleiding van de veiligheidsdiensten van de openbare vervoersmaatschappijen

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de opleidingsvoorwaarden waaraan het leidinggevend en uitvoerend personeel van de veiligheidsdiensten van de openbare vervoersmaatschappijen moet voldoen. Het ontwerp is een voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken. Voorwaarden om aan de opleiding deel te nemen: - slagen voor een veiligheidsonderzoek door Binnenlandse Zaken, - slagen voor psychotechnische proeven gericht op de naleving van het respect voor medeburgers, evenwichtige persoonlijkheid, incasseringsvermogen, respect voor regelgeving. Opleiding die ze moeten volgen: - personen die een leidinggevende functie beogen moeten de opleiding leidinggevend personeel volgen. Die komt overeen met de bestaande opleiding voor bewakingsondernemingen en interne bewakingsdiensten, - personen die een functie als veiligheidsagent beogen moeten de basisopleiding als bewakingsagent volgen en een bijkomende module veiligheidsagent die specifiek is gebaseerd op de bijzondere wettelijke bevoegdheden van veiligheidsagenten en de hun toegekende middelen, - er zijn ook geregeld opfrissingsopleidingen. De organisatie van opleidingen en testen wordt aan een of hoogstens twee opleidingsinstellingen toevertrouwd die al erkend zijn voor de opleidingen in de bewakingssector. (om de opleiding in twee landstalen te waarborgen) Er zijn ook overgangsmaatregelen voorzien voor personeelsleden van Securail en de veiligheidssdienst van de MIVB die al bepaalde testen en opleidingen hebben volbracht. Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd. (*) uitvoering van hoofdstuk III bis van de wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid van 27 december 2004.